Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 22. januar 2016

I statsråd 22. januar 2016 ble det sanksjonert en endringslov til tjenestemannsloven og lov om Statens pensjonskasse og flere andre lover. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av fire lover fra 2014.


Lovtidend    22. januar 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 22. januar 2016 nr. 1 om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) inneber ei utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga, slik at arbeidstakarar i framtida ikkje kjem til å ha rett til desse ytingane, men i staden bli viste til den alminnelege dagpengeordninga. Samtidig blir det vedteke ei overgangsordning slik at dei som får ventelønn og vartpengar ikkje blir råka av opphevinga. Lova vert satt i kraft 1. mars 2016. Les forarbeida her.

 Lov 19. desember 2014 nr. 77 del V om endringer i ligningsloven (Ny klagenemndsordning), lov 19. desember 2014 nr. 78 del II om endringer i lov om skatt til Svalbard, lov 19. desember 2014 nr. 84 del III om endringer i merverdiavgiftsloven og lov 19. desember 2014 nr. 86 del II om endring i a-opplysningsloven trer alle i kraft fra 1. juli 2016.    

Les statsrådslisten her.