Statsråd 22. juni 2012

I statsråd 22. juni 2012 ble ny eksportkredittlov og ny patentstyrelov sanksjonert, i tillegg 26 endringslover. Blant endringslovene var endringer i skatte- og avgiftslover knyttet til revidert nasjonalbudsjett. Se omtale av lovene under nyheten. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    22. juni 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 22. juni 2012 ble ny eksportkredittlov og ny patentstyrelov sanksjonert, i tillegg 26 endringslover. Blant endringslovene var endringer i skatte- og avgiftslover knyttet til revidert nasjonalbudsjett. Se omtale av lovene under nyheten. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 33 om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) gjennomfører endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven for å gi likebehandling av arbeidstakere som er utleid fra bemanningsforetak, samt gjennomføre en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av dette. Endringene tilfredsstiller kravene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104 /EF om vikararbeid. Loven trer i kraft 1. januar 2013 med unntak av tjenesteloven § 3D, arbeidsmiljøloven § 14-12 c og ferieloven § 11 nr. 6, som trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 34 om endringer i barnevernloven innfører et eget særskilt hjemmelsgrunnlag for barn som kan bli utsatt for menneskehandel. Det innføres nye bestemmelser i lovens kapittel 4 som åpner for at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kan fatte vedtak om plassering av barn utsatt for menneskehandel på barneverninstitusjon uten deres samtykke i inntil 6 måneder. I tillegg kan barneverntjenestens leder og påtalemyndigheten fatte et midlertidig akuttvedtak for inntil 2 uker. I selve plasseringsvedtaket skal det kunne fastsettes beskyttelsestiltak for å forhindre at barn får kontakt med bakmenn. Endringene er kun ment brukt i tilfeller der det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende beskyttelse og omsorg for barnet på annen måte og at de bare benyttes overfor større barn. Loven trer i kraft 1. august 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 35 om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. innebærer blant annet en lemping av bokføringslovens krav om utarbeiding av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Verdipapirhandelloven endres for å tilpasses EØS-regler som svarer til direktiv 2003/71/EF (prospekteringsdirektivet) som endres av 2010/73/EU (endringsdirektivet) og enkelte endringer i direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet). I tillegg endres reglene om meldeplikt og meldepliktsreglenes stedlige virkeområde innsnevres i tråd med EØS-regler tilsvarende Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF. Eiendomsmeglingsloven endres blant annet slik at medhjelpere, som har bestått særskilt eksamen i oppgjør, får utvidet adgang til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i eiendomshandler. Videre gis i finansmarkedslovgivningen Finanstilsynet hjemmel til å foreta vandelskontroll av ledende ansatte og styremedlemmer i foretak under tilsyn, samt av betydelige eiere av slike foretak. Bestemmelsene om framleggelse av politiattest for personer med personlig konsesjon som regnskapsfører, revisor og eiendomsmegler endres, dette gjennomfører kravene i politiregisterloven. «Kredittilsynet» og «kredittilsynsloven» rettes i flere lover til «Finanstilsynet» og «finanstilsynsloven». For ikrafttredelse, se res. 22. juni 2012 nr. 566. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 36 om endringer i skatteloven retter opp og presiserer og lov nr. 37 om endringer i tolloven gir adgang til å be om bindende forhåndsuttalelser om varers opprinnelse, samt om toll og gebyrer som vil påløpe ved innførsel eller utførsel av en vare. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 38 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen, lov nr. 39 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov nr. 40 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue, lov nr. 41 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, lov nr. 42 om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel, lov nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) og lov nr. 44 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, vert gitt i samanheng med Revidert nasjonalbudsjett 2012. Blant anna vert det gjort endringar i reglane om skattlegging ved uttak av eigedelar og skyldnader frå norsk skattleggingsområde, gitt nye sakshandsamingsreglar i eigedomsskattesakar, auka trygdeavgift på godtgjersle til deltakar for arbeidsinnsats i deltakerlikna selskap innan jord- og skogbruk, presisering av treprosentregelen i fritaksmetoden anvend på utdeling frå deltakarlikna selskap, endring av folketrygdlovas reglar om oppgavefordelinga mellom Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten for å legge til rette for ei føremålsteneleg og effektiv overføring av oppgåver, innføring av elektronisk skattekort, endringar i likningslova for å styrkje rettstryggleiken for skattytar, innføring av ei ny felles ordning for arbeidsgivar si innrapportering av opplysningar om enkeltpersonar sine tilsetjings- og inntektshøve m.m. til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB), kalt EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgivarar), endring av tollova slik at ein likestiller varetransport og persontransport med omsyn til kabotasjekjøring, oppretting av feil og klårgjering av lovtekst og justering av overgangsreglane for pensjonsskatt. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 45 om endringer i havne- og farvannsloven implementerer direktiv 2011/15/EU om endring av direktiv 2002/59/EF om opprettelse av et trafikkovervåknings- og informasjonssystem for skipsfarten. Direktiv 2011/15/EU ble innlemmet i EØS-avtalen på møte i EØS-komiteen 30. mars 2012 (beslutning nr. 60/2012). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 46 om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) innfører ny § 6d som hjemler etableringen av nasjonal kjernejournal. Helsepersonell og virksomheter skal ha meldeplikt til kjernejournalen etter lovens § 9, nærmere detaljer kan reguleres i forskrift. Formålet med endringene er økt pasientsikkerhet, ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og forhindre skade på pasienten som følge av for eksempel feilmedisinering. I helsesektoren er det behov for rask og sikker tilgang til korrekt og oppdatert informasjon. En nasjonal kjernejournal skal bidra til å dekke dette behovet. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 47 om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.) etablerer eit nasjonalt helsearkiv med formål å sikra forsvarleg oppbevaring og tilgjengeleggjering av eldre, bevaringsverdige pasientarkiv frå spesialisthelsetenesta. Arkivet vil bli organisert som ei eiga eining innanfor det statlege Arkivverket. Lova vert sett i kraft straks. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 48 om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) skal legge til rette for en noe større, men begrenset adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger. I tillegg kan det i helt sjeldne tilfeller også være behov for enda et sikkerhetsnivå som kan ivareta særlig høy sikkerhet. Det gis også en hjemmel for å etablere en ny enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå underlagt en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det innenfor en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak. De nye bestemmelsene om sikkerhetstiltak er tatt inn som et nytt kapittel 4A i loven. Loven trer i kraft 1. juni 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 49 om endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.) oppfyller kriminaliseringsforpliktingane i konvensjon mot kjernefysisk terrorisme som FN vedtok i 2005. For at Noreg skal kunne ratifisere konvensjonen mot kjernefysisk terrorisme før straffelova 2005 trer i kraft, vert straffelova 1902 § 152 a endra i samsvar med straffelova 2005 § 142 med enkelte tilpassingar. Det blir óg gjort endringar straffelova 2005 § 142, slik at ordlyden i dei to lovene blir likelydande etter lovendringane. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 50 om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.) endrer lovens § 13, slik at kompetanse til å avslå en søknad om visum kan delegeres til en utenrikstjeneste tilhørende et annet Schengenland. Loven åpner i dag bare for slik delegering når det gjelder myndighet til å innvilge en visumsøknad. Enkelte inkurier i loven blir også rettet opp. Loven trer i kraft 1. juli 2012 med unntak av del I § 28 første ledd bokstav a, som trer i kraft 1. september 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 51 om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.) endrer lovens § 84, slik at utlendingsmyndighetene gis en adgang til å innhente opplysninger om søkeren direkte fra andre offentlige organer. Dette innebærer at utlendingsmyndighetene ikke lenger må gå veien om søkeren eller andre privatpersoner opplysningen gjelder, for å innhente de aktuelle opplysningene. I ny § 84 a bestemmes at utlendingsmyndighetene kan behandle og gjenbruke personopplysninger, i forbindelse med saker om retur, dette omfatter assistert frivillig retur, ledsaget frivillig retur og tvangsretur. I tillegg endres overskriftene i §§ 85 og 86, ordet «vandelskontroll» endres til «vandelsopplysninger». Loven trer i kraft 23. juni 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 52 om endringer i utleveringsloven m.m. gjennomfører endringer i domstolloven, utleveringsloven, straffeprosessloven, ekomloven og politiloven for å gjennomføre Avtale 19. desember 2003 mellom EU og Island og Norge om anvendelsen av visse bestemmelser i konvensjonen av 29. mai 2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom EUs medlemsstater og i protokollen av 2001 til denne konvensjon, samt Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker. Stortinget har samtykket til ratifisering av avtalene. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 53 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) innførar krav om at den som skal undervise, må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget, lovfestar høve til å tilsetje nokon i undervisningsstilling på vilkår om at påbegynt utdanning blir fullførd og høve til å organisere innføringstilbod til nykomne minoritetsspråklege elevar, innførar ei eiga føresegn om opplæring ved behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (AS) og innførar føresegn som gir høve til å godkjenne private skolar som tilbyr opplæring i små og verneverdige handverksfag. Lova vert satt i kraft 1. august 2012, men unnatak for del II § 2-1 og § 2-2, som vert satt i kraft 1. juni 2012 og del I § 2-12, § 5-5, § 10-1, § 10-2, § 10-6 og § 10-6a og del II § 3-6 og § 4-2 som vert satt i kraft 1. januar 2014. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 54 om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) innfører ny § 14 a som presiserer at offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager skal komme barna til gode, men det er fortsatt adgang til å ha et rimelig årsresultat. Bestemmelsen setter vilkår og rammer for bruken av det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen, og stiller dokumentasjonskrav overfor eier for å sikre bruk i samsvar med formålet. Lovens § 16 om tilsyn endres med hensyn til bruk av økonomiske reaksjoner, og ny § 16 a gir kommunen adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager der tilskudd og foreldrebetaling ikke brukes som fastsatt i den nye § 14 a. Loven trer i kraft 1. januar 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 55 om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering) innfører ny bestemmelse som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i databasen Norsk Vitenskapsindeks (NVI). Dette vil gi sikkerhet for at forskerne i databasen kan identifiseres tilstrekkelig presist, og at informasjon om publikasjoner kan registreres på rett forsker til enhver tid. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 56 om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven innlemmer hund i nødvergebestemmelsen naturmangfoldloven § 17, og retter opp en feil i friluftsloven. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) viderefører forvaltningen av offentlig støttede eksportkreditter i statlig regi gjennom en ny, statlig enhet for eksportfinansiering. Den statlige enheten blir opprettet for å sikre videreføring av et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv. Det nye selskapet skal på vegne av staten forvalte den statlige eksportfinansieringsordningen ved å yte lån til eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte markedslån på forretningsmessige vilkår. CIRR-lån er lån som gis til låntakere for finansiering av eksportprosjekter med vilkår iht. OECDs avtale ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”. Selskapet vil ivareta hele prosessen knyttet til salg/promotering, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling og oppfølging av lån. Utlånene skal stå på statens balanse. Staten vil dermed ta all risiko knyttet til utlånsvirksomheten. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) erstatter lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle Retsvern. Den nye lova regulerer organiseringa av og saksbehandlinga i Patentstyret. Direktøren skal tilsetjast som tenestemann på åremål for inntil seks år, med høve til å fornye åremålsperioden éin gong. Etter gjeldande lov blir direktøren utnemnd som embetsmann utan tidsavgrensing. Det blir vidare oppretta ei eiga Klagenemnd for industrielle rettar som skal behandle klager over avgjerdene tekne av Patentstyret. Klagenemnda skal erstatte Patentstyrets andre avdeling som er klageinstans i dag. Klagenemnda skal vere eit eige uavhengig organ. Patentstyret og Klagenemnda skal etter den nye lova på alle trinn i saksbehandlinga av eige tiltak vurdere om det er føremålstenleg å halde munnlege forhandlingar eller møte. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 59 om endringar i veglova og vegtrafikkloven opnar for at byområde med bompengeinnkrevjing kan bli gitt moglegheit til å ta i bruk auka mellombelse bompengetakstar i avgrensa periodar med høg luftforureining. Ordninga er eit verkemiddel som raskt kan setjast i verk for å få ned forureininga frå biltrafikken i byområda når det er naudsynt av omsyn til folk si helse. I tillegg vert det gjort lovtekniske korrigeringar i vegtrafikkloven. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 60 om endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett begrenser Postens plikt til å tilby disse tjenestene. Med unntak av åpning av konto, som begrenses av kravene i hvitvaskingsregelverket, skal nå bare landpostnettet utføre banktjenestene . Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.