Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 22. mai 2015

I statsråd 22. mai 2015 ble lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og endringslover til flere pensjonslover (uførepensjon), til pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven og til utdanningsstøtteloven sanksjonert.

Lovtidend    22. mai 2015    👤Knut Davidsen

  • Lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) innfører nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Endringene tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden. Etter endringen vil det fortsatt være opp til det enkelte arbeidsgiverforetak om det vil tilby sine ansatte uførepensjonsdekning, men for at uførepensjonsdelen av tjenestepensjonsordningen skal undergis skattemessig gunstig behandling, må ordningen være utformet innenfor de vedtatte reglene. Les forarbeidene her.
  • Lov 22. mai 2015 nr. 32 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) innfører som tittelen sier fritt behandlingsvalg. Gjennom økt konkurranse ved etablering av fritt behandlingsvalg vil lovendringene stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive. På den måten sikrer man at de offentlige sykehusene fortsatt er bærebjelken i et offentlig finansiert helsesystem der de sykeste får behandling først. For å nå ambisjon om en mer tilgjengelig helsetjeneste, der pasienten og pasientens rett til å velge står i sentrum, skal både de offentlige sykehusene få mer frihet til å utnytte kapasiteten bedre, og private krefter skal slippe mer til. Fritt behandlingsvalg er sentralt virkemiddel for å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive. Les forarbeidene her.  
  • Lov 22. mai 2015 nr. 33 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedformål å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter skal oppfylle Paris-prinsippenes krav til uavhengige menneskerettighetsinstitusjoner fullt ut, slik at den tilfredsstiller de krav som med tilslutning fra FN er satt for å oppnå A-status. På dette grunnlag skal institusjonen få det rom og den gjennomslagskraft i det norske samfunnet som Paris-prinsippene gir anvisning på. Institusjonens mandat er definert slik at det omfatter alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, dvs. alle menneskerettigheter som er fastslått i konvensjoner og andre internasjonale menneskerettslige instrumenter. Les forarbeidene her.
  • Lov 22. mai 2015 nr. 34 om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) gir hjemmel til også å ta hensyn til økonomien til en forsørgers samboer i behovsprøvingen av utdanningsstøtte til elever og lærlinger i videregående opplæring. Hjemmelen innføres for å kunne gjennomføre den nye behovsprøvingsordningen for grunnstipendet som ble vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet for 2015. Lovendringen innebærer også en mindre utvidelse av hjemmelen som gir Lånekassen adgang til å innhente opplysninger fra utdanningsinstitusjoner om studentstatus og faglig progresjon, det åpnes nå for å innhente tilsvarende opplysninger fra fylkeskommunen. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.