Statsråd 23. februar 2007

I statsråd 23. februar 2007 ble lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    23. februar 2007    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 23. februar 2007 ble lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 10 om om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) har som hovedmålsetting å bidra til reduksjon i sykefraværet, og er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport 6. november 2006.

Loven trer i kraft 1. mars 2007. Les forarbeidene her.

I tillegg ble følgende vedtatt:

  • Lov 7. januar 2005 nr. 2 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover skal tre i kraft 1. juli 2008.

  • Endring i delegering av myndighet etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

  • Nedleggelse av Forsvarsrådet, opprettet ved kgl.res. 5. januar 1934.