Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 23. januar 2015

I statsråd 23. januar 2015 ble det sanksjonert fire lover, en lov om oppheving av forbud mot profesjonell boksing, og endringslover til straffegjennomføringsloven mv., panteloven m.m. og yrkestransportlova.

Lovtidend    23. januar 2015    👤Knut Davidsen   

  • Lov 23. januar 2015 nr. 3 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv) innfører et nytt kapittel 1B i straffegjennomføringsloven for å få et klarere hjemmelsgrunnlag for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet. Lovendringen regulerer i hvilke tilfeller kriminalomsorgen kan behandle personopplysninger i Infoflyt-systemet, når kriminalomsorgen, uten hinder av taushetsplikt, kan utlevere opplysninger til politiet og påtalemyndigheten, når kriminalomsorgen har plikt til å informere den registrerte om at det behandles opplysninger om vedkommende, den registrertes rett til innsyn i registrerte opplysninger og at Datatilsynets kontroll av registreringen, herunder kontroll med at saksbehandlingsregler er fulgt. I tillegg oppheves   ordningen med elektronisk kontroll som varetektssurrogat. Dette er en ordning som var hjemlet i straffeprosessloven § 188 nytt tredje ledd, men var ennå ikke satt i kraft. Les forarbeidene her.      

  • Lov 23. januar 2015 nr. 4 om endringer i panteloven m.m (pant i patenter og planteforedlerretter) innebærer endringer i patentloven, panteloven, rettsgebyrloven, tvangsfullbyrdelsesloven, planteforedlerloven og designloven. Endringene åpner for at patenter, supplerende beskyttelsessertifikater og planteforedlerretter, samt søknader om og lisenser som gjelder slike rettigheter, kan pantsettes særskilt . Endringene skal gjøre det mulig å få en særskilt pantsettelse for å oppnå lånefinansiering. Rettsvern for pantet vil kunne oppnås gjennom anmerkning i patent- og plantesortsregisteret. Les forarbeidene her.

  • Lov 23. januar 2015 nr. 5 om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing opphever lov 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing, dette innebærer at proffboksing bare blir regulert av lov 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout og forskrift av 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. Les forarbeidene her.         

  • Lov 23. januar 2015 nr. 6 om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) gjev heimel for krav om butid for utferding av kjøresetel til utanlandske førarar av kjøretøy i løyvepliktig persontransport. Endringa vert gjort på bakgrunn av at det butidskrav som har vore praktisert ikkje kan gjerast gjeldande etter den nye politiregisterlova, lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterlova). Politiregisterlova tredde i kraft 1. juli 2014. Etter politiregisterlova skal krav om butid gå direkte fram av lov eller forskrift gjeve med heimel i lov, jf. politiregisterlova § 36 andre ledd. Kravet om butid etter framlegget gjeld ikkje for EØS-borgarar som legg fram politiattest frå heimstaten sin. Dette er i samsvar med politiregisterlova § 36 første ledd nr. 1 som likestiller politiattest utferda i anna EØS-land med norsk politiattest. Kravet gjeld heller ikkje for utlendingar frå land utanfor EØS (tredjelandsborgarar) som har opphald i eit anna EØS-land enn Noreg og som kan leggje fram politiattest og prov på lovleg opphald frå dette landet, eller har tidlegare opphald i Noreg og fråveret ikkje er av eit slikt omfang at det ikkje kan gjennomførast tilfredsstillande vandelskontroll. Lova trer i kraft straks, dette gjeld og endringa i § 7. Les forarbeida her.