Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 23. mai 2014

I statsråd 23. mai 2014 ble lov om endringer i legemiddelloven sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2014.

Lovtidend    23. mai 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 23. mai 2014 nr. 18 om endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) gir mulighet til å gjennomføre tiltak som skal beskytte befolkningen mot falske legemidler og derigjennom bidra til å fremme folkehelsen. Endringene gjennomfører EUs direktiv 2011/62/EU som har til hensikt å hindre at forfalskede legemidler når den legale omsetningskjeden for legemidler. Endringene gir hjemmel til å beslaglegge og destruere legemidler, som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. Det gis i tillegg hjemmel til å fastsette forskrift om nærmere krav til legemiddelformidlere. Endringene skal også bidra til å beskytte legemiddelprodusentenes immaterielle rettigheter. Les forarbeidene her

Forskrift 23. mai 2014 nr. 657 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2014 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger innebærer en regulering av grunnbeløpet og pensjoner. Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner, dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent. Denne økningen får også uførepensjonister, og alderspensjon under opptjening oppreguleres med samme prosentsats. Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent. Forskriften trer i kraft 1. mai 2014 og opphever fra samme tid forskrift 24. mai 2013 nr. 507. Les pressemelding om forskriften her.  

Les statsrådslisten her.