Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 24. april 2015

I statsråd 24. april 2015 ble endringslover til arbeidsmiljøloven (arbeidstid, aldersgrenser, midlertidig ansettelse), sosialtjenesteloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, opplæringslova, privatskolelova (mobbing) og småbåtloven (flyteutstyr) sanksjonert.

Lovtidend    24. april 2015    👤Knut Davidsen

  • Lov 24. april 2015 nr. 20 om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) innfører en generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) i inntil tolv måneder kombinert med ulike typer begrensninger og reguleringer for å hindre misbruk og beskytte den midlertidig ansatte. Slike ansettelser skal inngå i beregningsgrunnlaget som gir rett til fast ansettelse etter fire års sammenhengende ansettelse (fireårsregelen). Den økte adgangen til midlertidig ansettelse skal bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked. Med slik økt fleksibilitet vil arbeidsgivere raskere kunne tilpasse seg endringer i etterspørselen. En utvidet adgang til midlertidige ansettelser skal bidra til å redusere arbeidsgivers opplevde risiko, både når det gjelder ansettelser av personer med usikker produktivitet, over konjunkturer og ved oppstart eller omstrukturering. Det blir også i sosialtjenesteloven innført en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av stønad til livsopphold. Mange kommuner stiller slike vilkår allerede, men dette blir nå lovfestet for alle kommuner. Målet er å styrke den enkelte stønadsmottakers muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Loven trer i kraft 1. juli 2015. Les forarbeidene her.
  • Lov 24. april 2015 nr. 21 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) endrer blant annet reglene om arbeidstid, aldersgrenser, kollektiv søksmålsrett og straff, og allmenngjøringslovens straffebestemmelser. De nye bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven skal kunne gi arbeidstakere og arbeidsgivere noe større fleksibilitet og mulighet til å finne løsninger lokalt. Ny teknologi skaper nye arbeidsformer og økt behov for fleksibilitet. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet og godt arbeidsmiljø ivaretas ved at lovens ytre rammer for arbeidstid ligger fast. Adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden utvides, og Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets gis adgang til å gi dispensasjoner. Grensene for pålagt og avtalt arbeidstid økes, beregningsbrøken for beredskapsvakt blir endret og adgangen til å arbeide på søn- og helgedager utvides noe. Lovens alminnelige grense økes fra 70 år til 72 år, men virksomhetene har fortsatt adgang til å ha (lavere) bedriftsinterne aldersgrenser, hovedregelen er at grensen ikke kan være lavere enn 70 år. Det vil være adgang til å ha lavere aldersgrense når det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet på arbeidsplassen. Reglene om kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie oppheves og strafferammene for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven skjerpes. Loven trer i kraft 1. juli 2015. Les forarbeidene her.
  • Lov 24. april 2015 nr. 22 om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) skal forenkle gjennomføringen av utvisningsvedtak som gjelder utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern. Gjennomføringen av et utvisningsvedtak mot en utlending som er idømt en strafferettslig særreaksjon er i dag komplisert. Endringene i utlendingsloven gir en nærmere anvisning på behandlingen av saker om utvisning av utlendinger som er idømt en strafferettslig særreaksjon, det samme gjelder endringene i straffeloven som omhandler midlertidig opphør av den strafferettslige særreaksjonen som følge av utvisningen. Helsepersonelloven endres slik at det blir gitt en særskilt hjemmel som åpner for overføring av helseopplysninger til utlendingsmyndighetene i forbindelse med behandlingen av utvisningssaken, samt til helse- og omsorgstjenesten i den staten utlendingen skal utvises til. Dette kan være avgjørende for gjennomføringen av utvisningsvedtaket og dessuten også muliggjøre tilretteleggelse for best mulig oppfølgning av domfelte der. Les forarbeidene her.
  • Lov 24. april 2015 nr. 23 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) endrer opplæringslova § 8-1 fjerde ledd og privatskolelova § 3-3 første ledd slik at det går fram av ordlyden i lova at ein elev som mobbar, kan flyttast til ein annan skole. Endringane er ei presisering av gjeldande rett, men det har vore fleire døme på at eleven som blir mobba, har sett seg nøydd til å byte skole, høvet til å flytte mobbaren går nå direkte fram i lovene. Les forarbeida her.  
  • Lov 24. april 2015 nr. 24 om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) innfører en plikt for alle, i båter som er mindre enn åtte meter, til å ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtfører har ansvaret for at barn under 15 år har lovpålagt utstyr. Denne lovendringen er mer omfattende enn det som var det opprinnelige forslaget, påbud om egnet flyteutstyr for alle under 16 år. Flertallet i stortingskomiteen som behandlet lovforslaget mente at påbudet skulle gjelde alle i båten, og dette ble vedtatt av Stortinget. Påbudet gjelder fra 1. mai 2015. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.