Statsråd 24. juni 2011

Statsråd 24. juni 2011

Lovtidend    24. juni 2011    👤Knut Davidsen

Statsråd 24. juni 2011

I statsråd 24. juni 2011 ble ny folkehelselov, ny helse- og omsorgstjenestelov og ny lov om elsertifikater og endringer i bl.a. arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, introduksjonsloven, statsborgerloven, arveavgiftsloven, dokumentavgiftsloven, ligningsloven, skatteloven, merverdiavgiftskompensasjonsloven, tolloven, merverdigaviftsloven, legemiddelloven,
allmennaksjeloven, aksjeloven, straffeprosessloven, lov om overføring av domfelte, straffegjennomføringsloven, pengespilloven, opplæringsloven, privatskoleloven og petroleumsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 18 om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) innebærer endringer i reglene om oppfølging av sykmeldte. Endringene handler i første rekke om viktige ”stoppunkter” i sykefraværsløpet. Med stoppunkter menes de fasene i sykefraværsløpet hvor det er satt frister for arbeidsgivers og Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte, herunder plikt til å avholde dialogmøter og videre regler om sanksjoner når pliktene ikke overholdes. Målet med endringene er å sørge for tidlig og relevant oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, økt bruk av gradert sykmelding og en god oppfølgingskultur når arbeidstaker blir syk. Det er også vedtatt hjemmel i arbeidsmarkedsloven til å gi forskrifter om stønader til arbeidssøkere. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 19 om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven innebærer innføring av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, utvidelse av omfanget av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, innføring av statlig tilsyn med kommunenes forvaltning av introduksjonsloven og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), utvidelse av vilkåret om å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse og utvidelse av vilkåret om å gjennomføre norskopplæring for å få norsk statsborgerskap. Endringene i § 2 første ledd ny bokstav e og § 2 andre ledd trer i kraft 1. juli 2011. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 20 om endringar i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver, lov nr. 21 om endringar i lov 12. desember 1975  nr. 59 om dokumentavgift, lov nr. 22 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning, lov nr. 23 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt, lov nr. 24 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv., lov nr. 25 om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel og lov nr. 26 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift er vedteke i samband med revidert nasjonalbudsjett og inneber bl.a følgjande: Offshorefartøy blir friteke frå CO2-avgift for bruk av naturgass og LPG, definisjonen av hybridbilar i eingongsavgifta blir endra slik at også dei nye variantane av hybridbilar blir omfatta av definisjonen, måten ein gjør skattelista offentleg på blir endra, skattytarar som flyttar til andre statar i EØS kan utsetje inntektsføring i samband med fusjon, fisjon eller rein selskapsutflytting, mindre justeringar i pensjonsskattereglane, gjeldande reglar i arveavgiftslova for ektefelleuskifte skal gjelda tilsvarande på sambuaruskifte, utdeling frå uskiftebo til felles livsarvingar etter arveavgiftslova skal reknast å kome frå begge ektefellene eller sambuarane, og såleis gi rett til to fribeløp. I tillegg vert det gjort presiseringar og opprettingar i lovtekst. Les forarbeida til lovene her.
   
 • Lov nr. 27 om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) skal legge til rette for en ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning (forenklet registreringsordning) for tilbydere i utlandet som leverer elektroniske tjenester til privatpersoner og andre mottakere hjemmehørende i Norge enn næringsdrivende og offentlig virksomhet. Les forarbeidene loven her.
 • Lov nr. 28 om endringer i legemiddelloven innebærer at forkortelsen «narkotika m.v. », og formuleringen «narkotika og psykotrope stoffer», fjernes og erstattes med «narkotika», hjemmelen for å kunne kreve tillatelse (sertifikat) for innførsel av og engros- og detaljomsetning med narkotika blir klargjort, «industriell» bruk slik at det fastslås at narkotikaforskriften kan regulere bruken av visse narkotiske stoffer til industrielle formål blir tilføyd, det kan kreves gebyr i forbindelse med behandling av søknad om særskilt tillatelse (sertifikat) for narkotika. I tillegg er det gjort noen språklige oppdateringer. Loven trer i kraft 1. juli 2011. Les forarbeidene til loven her

 • Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår. Folkehelseloven skal etablere et nytt fundament for å styrke et systematisk folkehelsearbeid i politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer og behov. Oversikt over helseutfordringene i den enkelte kommune skal danne grunnlag for strategier, mål og tiltak forankret i plansystemet etter plan- og bygningsloven. Gjennom loven skal det legges et grunnlag for bedre samordning av folkehelsearbeid på tvers av sektorer og mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) skal erstatte kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven og endrer blant annet i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Loven skal bidra til å gjennomføre samhandlingsreformen, som bygger blant annet på en overordnet målsetting om å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Reformen skal også bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en bærekraftig utvikling av helse- og omsorgssektoren. Målene med samhandlingsreformen er blant annet økt livskvalitet og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid, dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet, mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 31 om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF) gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 16. september 2009. Direktivet gjør endringer i annet selskapsrettsdirektiv (77/91/EØF, kapitaldirektivet), tredje selskapsrettsdirektiv (78/855/EØF, fusjonsdirektivet) og sjette selskapsrettsdirektiv (82/891/EØF, fisjonsdirektivet) samt direktivet om grensekryssende fusjoner (2005/56/EF). Endringene gjelder saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner av allmennaksjeselskaper og innebærer i hovedtrekk forenklinger for selskapene. Direktivet ble bindende for Norge ved EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 der EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett) ble endret, jf. Stortingets vedtak 6. desember 2010, Prop.154 S (2009-2010) og Innst. 86 S (2010-2011). Gjennomføringsfristen for direktivet i nasjonal rett er 30. juni 2011. Lovens del I og II gjelder fra 30. juni 2011. Les forarbeidene til loven her. 
   
 • Lov nr. 32 om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) innfører ei plikt for politiet eller påtalemakta til å etterforske når barn døyr plutseleg og uventa, utan omsyn til om det ligg føre mistanke om straffbart forhold. Straffeprosesslova vert endra slik at det vert gjeve løyve til å etterforske slike saker, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert og endra slik at straffebodet mot vald i nære relasjonar uttrykkjeleg omfattar vald mot noverande og tidlegare sambuarar. Loven del II vert sett i kraft 1. juli 2011. Les forarbeida til lova her
 • Lov nr. 33 om endringar i aksjelova mv. gjeld Brønnøysundregistra si plikt til å sende varsel til eit selskap som står i fare for å bli løyst opp, òg ei presisering av kva som er avgjerande for at tingretten skal ha kompetanse til å handsame ei sak om oppløysing, dessutan retting av nokre inkuriar. Lova gjeld frå 1. juli 2011. Les forarbeida til lova her.
   
 • Lov nr. 34 om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) innebærer at det kan inngås bilaterale avtaler med andre land om overføring av domfelte som et ledd i regjeringens arbeid for å effektivisere behandlingen av saker om soningsoverføring. I tillegg får kriminalomsorgen på lokalt nivå får myndighet til å treffe avgjørelser om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 35 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales) innebærer at den som ikke evner å betale boten, kan gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen som bøtetjeneste utenfor fengsel ved å velge samfunnsnyttig tjeneste. Lovendringen skal bøte på uheldige sider ved dagens ordning hvor bøtestraffen kan ha preg av gjeldsfengsel og bidra til sosial diskriminering,giøkt bruk av straffegjennomføring utenfor fengsel, dette innebærer at kriminalomsorgen kan benytte fengselsplasser til andre formål. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 36 om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler) skal legge til rette for at Norsk Tipping AS kan bytte regnskapsrevisor med jevne mellomrom. I tillegg kan Norsk Tipping AS overføre deler av sitt overskudd fra spillterminaler i bingolokaler til de lag og foreninger som mottar overskudd fra bingodriften i lokalet. Lovens del II trer i kraft 1. juli 2011. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 37 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.) skal justere reglane om politiattest i samsvar med ny politiregisterlov og innføre føresegner om politiattest for skoleliknande aktivitetstilbod som t.d. sommarskolar, lovfeste heimel slik at fylkeskommunen etter søknad kan få løyve til at dei står ansvarleg for norsk vidaregåande opplæring i utlandet som har til formål at elevane skal få norsk vitnemål og lovfeste rett til utvida opplæringstid for elevar med spesialundervisning eller særskild språkundervisning i private vidaregåande skolar. Lova vert sett i kraft 1. august 2011. Les forarbeida til lova her.
   
 • Lov nr. 38 om endringer i petroleumsloven skal gjennom endringene i § 10-2 om krav til organisasjon og ledelse av petroleumsvirksomhet, baser mv. sørge for bedre samsvar mellom lovens ordlyd og Norges forpliktelser under EØS-avtalen. Endringene er også gitt for å bedre reflektere den praksis som er etablert i medhold av paragrafen. Øvrige endringer gjelder oppretting av henvisningsfeil i § 4-12, § 4-13 og § 6-1. Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 39 om elsertifikater innfører et elsertifikatmarked som skal kunne kobles sammen med det svenske elsertifikatmarkedet fra 1. januar 2012. Målet er at det felles elsertifikatmarkedet skal gi økt elproduksjon basert på fornybare energikilder i Norge og Sverige. Det tas sikte på at det felles systemet skal vare fra 2012 til 2036 og vil legge viktige føringer for energipolitikken i Norge i denne perioden. Les forarbeidene til loven her.