Statsråd 24. mai 2013

I statsråd 24. mai 2013 ble endringslover til tobakksskadeloven, straffeloven 1902, straffeprosessloven, valgloven og kommuneloven og vegtrafikkloven sanksjonert.  Les  statsrådslisten her.

Lovtidend    24. mai 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd 24. mai 2013 ble endringslover til tobakksskadeloven, straffeloven 1902, straffeprosessloven, valgloven og kommuneloven og vegtrafikkloven sanksjonert.  Les  statsrådslisten her.

  • Lov nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven har til formål å hindre barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking. Endringene er blant annet basert på Tobakkskonvensjonen, barnekonvensjonen, ny kunnskap om helseskader knyttet til passiv røyking, erfaringer fra praktisering av tobakkslovgivningen samt erfaringer fra andre land. Les forarbeidene her.
  •   Lov nr. 18 om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.) endrer definisjonen av offentlig sted og offentlig handling i straffeloven 1902. Hensikten er å muliggjøre straffeforfølgning av ytringer i det offentlige rom som etter sitt innhold er straffbare, uavhengig av hvilket medium som er brukt til å spre ytringen. Bakgrunnen for lovendringen er Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012, inntatt i Rt-2012-1211. I denne kjennelsen kom ankeutvalgets flertall til at uttalelser fremsatt i en blogg på Internett ikke var fremsatt «offentlig» i straffelovens forstand.. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 19 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) skal ved elektronisk kontroll sikre formålet med varetektsfengslingen. Ordningen er hjemlet i straffeprosessloven § 188. Endringen innebærer at retten i stedet for fengsling kan beslutte at siktede skal oppholde seg på bestemte steder og være undergitt elektronisk kontroll. Bruk av elektronisk kontroll kan redusere bruken av tradisjonell varetektsfengsling og dessuten frigi fengselsplasser til andre formål. Lovendringen endrer også straffegjennomføringsloven, siste del av straffen kan i spesielle tilfelle gjennomføres utenfor fengsel, vilkåret er at det brukes elektronisk kontroll. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 20 om endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.) innebærer blant annet at ansvaret for manntallsføringen flyttes fra valgstyret til departementet, endrer noen frister i forbindelse med valget og innfører nytt elektronisk valgadministrativt datasystem (EVA). Endringene i valgloven § 6-1 og § 6-5 trer i kraft straks, se endringslovens del III. Resten av loven trer i kraft 1. januar 2014, se lovens del III og res. 24. mai 2013 nr. 506. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 21 om endringer i vegtrafikkloven innebærer at departementet nå kan fastsette forskrift om at kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal være utstyrt med elektronisk betalingsenhet (brikke) til de norske trafikantbetalingssystemene for kjøring på det offentlige vegnettet. Lovendringen vil videre åpne for at departementet kan gi nærmere bestemmelser om ordningen, herunder bestemmelser om virkeområde og hvilke grupper kjøretøy som skal omfattes av påbudet. Loven trer i kraft 1. januar 2014, se res. 24. mai 2013 nr. 503. Les forarbeidene her.