Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 24. mars 2017

I statsråd 24. mars 2017 ble lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker og endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i merverdiavgiftsloven og konkurranseloven.

Lovtidend    24. mars 2017    👤Knut Davidsen

Lov 24. mars 2017 nr. 10 om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker gir Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomgå et utvalg saker om akuttplassering og saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Gjennomgangen skal både gi kunnskap om svikt og om kjennetegn ved saker som er blitt behandlet på en faglig god måte. For å kunne gjennomføre gjennomgangen må Statens helsetilsyn ha mulighet til å innhente taushetsbelagte opplysninger både fra barnevernet og fra andre tjenester og instanser som barnehage, skole, helse- og omsorgstjeneste og politiet. Loven skal gi Statens helsetilsyn tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at de skal kunne utføre gjennomgangen av barnevernssaker på en god måte. Loven inneholder konkrete bestemmelser blant annet om adgang til å gi taushetsbelagte opplysninger til Statens helsetilsyn i forbindelse med gjennomgangen, om regulering av taushetsplikt og om adgang til å behandle personopplysninger. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Lov 24. mars 2017 nr. 11 om endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) vil gjere det mogeleg for løyvestyresmakta å setje krav om at den som har, eller får tildelt drosjeløyve, må nytte låg- eller nullutsleppskøyretøy i drosjeverksemda. Lovendringa vert satt i kraft straks. Les forarbeida her.

Lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm), resten av loven trer i kraft 1. april 2017.

Lov 17. juni 2016 nr. 31 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om  merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), resten av loven trer i kraft 1. april 2017.

Les statsrådslisten her.