Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 25. april 2014

I statsråd 25. april 2014 ble lov nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. sanksjonert. Det ble også fastsatt delvis ikrafttredelse av loven.

Lovtidend    25. april 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. tydeliggjør adgangen til å gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til adoptivsøkere ved internasjonal adopsjon, blant annet til søkernes alder, helse, ekteskapets varighet, vandel, med mer. Det blir også tatt inn en forskriftshjemmel om at det kan stilles særlige krav til enslige adoptivsøkere. I loven § 2 fremgår det at en adopsjonsbevilling bare må gis når det kan antas at adopsjonen vil bli til «gagn for barnet», ordlyden endres til «barnets beste», dette er en begrepsmessig tilpasning til konvensjoner som regulerer adopsjon og annen lovgivning om barn. Ansvaret for å utrede adoptivsøkere ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet overføres fra kommunene til de fem regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Etter endringen skal også samboere kunne bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ektefeller. Samboere som lever i et stabilt ekteskapsliknende forhold, vil kunne både søke om å adoptere et barn sammen og søke om stebarnsadopsjon. Loven trer delvis i kraft straks, dette gjelder del I § 2, del II, III og IV. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.