Statsråd 25. juni 2010

I statsråd 25. juni 2010 ble det sanksjonert 23 lover, to nye lover og 21 endringslover. De nye lovene er lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse og ny sivilbeskyttelseslov. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    25. juni 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 25. juni 2010 ble det sanksjonert 23 lover, to nye lover og 21 endringslover. De nye lovene er lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse og ny sivilbeskyttelseslov. Les statsrådslisten her.

De sanksjonerte lovene er:

 • Lov nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse. Loven trer i kraft 1. januar 2011, se § 8 i loven.
 • Lov nr. 29 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009). Endringsloven trer i kraft 1. januar 2011, se del XII i loven. Les forarbeidene til lov nr. 28 og nr. 29 her.
 • Lov nr. 30 om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane). Endringslova vert satt i kraft straks med verknad frå 1. mai 2010. Les forarbeida til endringslova her.
 • Lov nr. 31 om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.). Endringsloven trer i kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene til endringsloven her.
 • Lov nr. 32 om endringer i merverdiavgiftsloven mv. Endringsloven trer ikraft 1. juli 2010, se del III i loven. Les forarbeidene til endringsloven her.
 • Lov nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2010 med unntak av del VII § 2-3 som trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene til endringsloven her.

Lov nr. 34 til og med nr. 44 er endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Det er lenka til forarbeida etter lov nr. 44.

 • Lov nr. 34 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
 • Lov nr. 35 om endringar i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift. Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 36 om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 37 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 38 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Endringslova tek til å gjelde straks, med verknad frå og med inntektsåret 2009, for endringane i § 2-38 og § 6-30 med verknad frå og med inntektsåret 2010, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 39 om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Endringslova tek til å gjelde straks, med unnatak for endringane i § 6 og § 7, som tek til å gjelde 1. januar 2011, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 40 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Endringslova tek til å gjelde straks med verknad frå og med inntektsåret 2010, endringane under I femte ledd tek til å gjelde frå og med inntektsåret 2010, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 42 om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 43 om endring i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova.
 • Lov nr. 44 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Endringslova tek til å gjelde straks, sjå del II i lova. Les forarbeida til lov nr. 34 til og med nr. 44 her.
 • Lov nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Loven trer i kraft 1. januar 2011, med unntak av § 41, endringen i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), som trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.
 • Lov nr. 46 om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd). Endringsloven trer i kraft straks, se del IV i loven. Les forarbeidene til endringsloven her.
 • Lov nr. 47 om endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt). Endringsloven trer i kraft straks, se del IV i loven. Les forarbeidene til endringsloven her.
 • Lov nr. 48 om endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). Endringsloven trer i kraft straks, se del II i loven. Les forarbeidene til endringsloven her.
 • Lov nr. 49 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.). Endringslova vert sett i kraft 1. august 2010. Les forarbeida til endringslova her.
 • Lov nr. 50 om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis). Endringsloven trer i kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene til endringsloven her.