Statsråd 25. mai 2007

I statsråd 25. mai 2007 ble lov nr. 17 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport) sanksjonert. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2007. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    25. mai 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 25. mai 2007 ble lov nr. 17 om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport) sanksjonert. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2007. Se statsrådslisten her.

Bakgrunnen for lovendringene er at det skal stilles krav til grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører av nærmere bestemte kategorier tunge kjøretøy.  Samferdselsdepartementet gis etter § 29 myndighet til å gi nærmere regler om slik utdanning. I § 30 gis regler for å kunne gi godkjenning av kompetansebevis for grunn- og etterutdanning i fremmed stat.

Lovendringene gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport. Direktivet stiller krav til sjåførene slik at de har tilstrekkelig kompetanse til å møte utviklingen på vegtransportmarkedet. Se forarbeidene til loven her.