Statsråd 25. mai 2012

 

Lovtidend    25. mai 2012    👤Knut Davidsen

 

I statsråd 25. mai 2012 ble lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. og endringer i kommunelova og klimakvoteloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 27 om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2008/122 av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte. Direktivet er basert på totalharmonisering, dvs. at man innenfor direktivets virkeområde ikke kan ha nasjonale regler som avviker fra direktivets. Direktivet erstatter timeshare-direktivet av 1994 (direktiv 94/47/EF). Loven opphever lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene til loven her.
     
  • Lov nr. 28 om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) gjennomfører ein ny modell for interkommunalt samarbeid i form av ein samkommune. Nokre av hovudtrekka ved samkommunemodellen er at det er ein frivillig samarbeidsmodell som byggjer på ein avtale mellom deltakarkommunar, er eit nytt felles interkommunalt forvaltningsorgan som får myndigheit overført frå deltakarkommunane, er ein eigen juridisk person og har eit felles overordna styringsorgan (samkommunestyret). Lova vert sett i kraft 1. juli 2012. Les forarbeida her.
     
  • Lov nr. 29 om endringer i klimakvoteloven gjennomfører EU-direktiv 2009/29/EF av 23. april 2009 som endrer direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide EUs kvotesystem. Direktivet etablerer et felleseuropeisk kvotesystem hvor regler for fastsettelse av samlet kvotemengde, tildeling av vederlagsfrie kvoter til de kvotepliktige virksomhetene og statens salg av klimakvoter er de samme i alle statene som omfattes av systemet. Ifølge lovens del II trer § 19 første ledd tredje punktum i kraft 1. januar 2013, mens loven for øvrig trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.