Statsråd 25. november 2011

I statsråd 25. november 2011 ble det sanksjonert ny verdipapirfondlov, endringer i folketrygdloven, i lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover og endringer i vegtrafikkloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    25. november 2011    👤Knut Davidsen

I statsråd 25. november 2011 ble det sanksjonert ny verdipapirfondlov, endringer i folketrygdloven, i lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover og endringer i vegtrafikkloven. Les statsrådslisten her.

 

Lov nr. 43 om endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) endrar i tillegg midlertidig lov 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om 1) Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjonering for militærpersoner, lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder, lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser, lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd, lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere, lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Endringane er dels klargjering av gjeldande rett og dels rein oppfølging av det endra regelverket i folketrygda og dei offentlege tenestepensjonsordningane frå 2011. Vidare er det ei rekkje språklege og lovtekniske opprettingar. Les forarbeida til lova her.

Lov nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) erstatter lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond (verdipapirfondloven). Loven innebærer dels en videreføring, og dels endringer i forhold til gjeldende rett og gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet - omtales som UCITS IV). Direktivet er en konsolidering av tidligere UCITS-direktiv, rådsdirektiv 85/611/EØF, med senere endringsdirektiver. UCITS-direktivet inneholder bl.a. bestemmelser om hvordan verdipapirfond må plassere sine midler for å være omfattet av direktivet. UCITS-fond kan markedsføres over landegrensene innen EØS. I tillegg regulerer direktivet forvaltningsselskap for slike verdipapirfond, og deres adgang til å drive virksomhet i andre EØS-land. Etter direktivet skal både UCITS-fond og forvaltningsselskap godkjennes og være underlagt tilsyn av offentlige myndigheter. I Norge er disse oppgavene lagt til Finanstilsynet. Loven gjelder også endringer i rammevilkår som skal bidra til effektivisering av den norske fondsbransjen, og innebærer en omstrukturering av regelverket for å gjøre dette lettere tilgjengelig sammenlignet med gjeldende lov. Loven gjelder fra 1. januar 2012 med unntak av § 8-3 og § 8-4 som gjelder fra 1. juli 2012. Les forarbeidene til loven her.

Lov nr. 45 om endringer i vegtrafikkloven (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) innebærer en utvidelse av dagens adgang for departementet til å pålegge fylkeskommunene og Oslo kommune å utarbeide og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på vegtrafikkområdet. Lovendringen gir også ny hjemmel for departementet til å kunne pålegge kommunene å utarbeide og gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak på skoleskyssområdet, som at skyssberettigede skoleelever får sitteplass med bilbelte ved skoleskyss i buss. I tillegg får vegtrafikkloven ny formell tittel. I tillegg er det en lovteknisk korrigering av lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven  relatert til ruspåvirket kjøring. Les forarbeidene til loven her.