Statsråd 26. april 2013

I statsråd 26. april ble lov nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    26. april 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 26. april ble lov nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 16 om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) innebærer at det blir gitt nye kontrollbestemmelser i begge lovene og at det innføres en ordning med personallister i bransjer bestemt av departementet. Endringene skal gi en enhetlig utforming av bestemmelsene og gjøre reglene enklere å forholde seg til for den som blir kontrollert. Hjemlene for innhenting av kontrollopplysninger blir samordnet i større grad.  Skatte- og avgiftspliktiges plikt til å gi opplysninger om egne forhold etter krav fra skatte- og avgiftsmyndighetene blir endret fra å være knyttet til bestemte dokumenter til i stedet å knyttes til opplysningenes innhold. Utviklingen har gått i retning av at opplysningene som er relevante for skatte- og avgiftskontrollen ikke nødvendigvis finnes i bestemte dokumenter som kan oppregnes på forhånd. Loven del VII og IX trer i kraft straks, del I med unntak av §§ 10-9 og 11-1, del II, III, IV, VI og VIII 1. juli 2013, §§ 10-9 og 11-1 og del V trer i kraft 1. januar 2014. Se ikrafttredelsen her. Les forarbeidene til loven her.
     
  • Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis gir et styrket vern av miljøet i Antarktis, og innfører strenge regler for ansvar ved miljøskade. Streng miljøregulering er nødvendig for å bevare Antarktis som verdens største urørte villmarksområde med uerstattelige miljøkvaliteter. Forskriften innfører blant annet et nytt regelregime for ansvar ved miljøskade. Disse reglene er blitt forhandlet fram av Antarktistraktatlandene gjennom en årrekke.  Forskriften bestemmer at den som er ansvarlig for en aktivitet i Antarktis og forårsaker akutt forurensning, kan bli økonomisk ansvarlig. Den som skal drive aktivitet i Antarktis må heretter ha beredskapsplaner og forsikring som dekker dette. Forskriften trer i kraft straks, og opphever forskrift 5. mai 1995 nr. 408 om vern av miljøet i Antarktis.