Statsråd 26. august 2011

I statsråd 26. august 2011 ble lov om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådlisten her.

Lovtidend    31. august 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 26. august 2011 ble lov om endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådlisten her.

Endringene gjelder spesielt gravferdsloven og kirkeloven, men det gjøres også endringer i oreigningslova, lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov om helligdager og helligdagsfred, lov om Opplysningsvesenets fond, skatteloven, stiftelsesloven og hundeloven.

Endringene innfører et livssynsnøytralt begrep for gravplasser og i tillegg likestilles tros- og livssynssamfunn når det gjelder å gjennomføre seremonier ved åpning av ny gravplass eller gravfelt. Det skal etableres et kontaktforum vedrørende gravferd for de ulike tros- og livssynssamfunn i den enkelte kommune. Kirkeloven tilpasses til den nye organiseringen av prestetjenesten, det gis hjemmel for å innhente politiattest for tilsetting i kirkelige stillinger og for å utføre enkelte frivillige oppgaver, og kravet om medlemskap i Den norske kirke for tilsetting som lærer ved teologisk fakultet oppheves. I tillegg innføres klageadgang for visse kirkelige organers vedtak etter offentlighetsloven. Det blir også gjort noen mindre lovtekniske justeringer i kirkeloven som følge av endringer i gravferdsloven, og enkelte mindre endringer vedrørende tilsetting i Kirkerådets sekretariat, tilpasning til barnelovens bestemmelser og kirkebokføring. En faktafeil i helligdagsloven blir også rettet ved endringene, og i tillegg blir det foretatt en justering av loven om Opplysningsvesenets fond på bakgrunn av Høyesteretts dom 12. mai 2010 om tomtefesteinstruksen (Rt-2010-535). Les forarbeidene til lovendringene her.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2012 med unntak av endringen i kirkeloven § 25 tredje ledd tredje punktum som trer i kraft 1. september 2011.