Statsråd 26. mars 2010

I statsråd 26. mars 2010 ble det sanksjonert fem lover: ny varemerkelov og ny vergemålslov, lov om lønnsnemndsbehandling mellom sykepleierne og NHO og endringslover til merverdiavgiftsloven og sjøloven. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse 1. august 2010 av lov 15. mai 2009 nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    26. mars 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 26. mars 2010 ble det sanksjonert fem lover: ny varemerkelov og ny vergemålslov, lov om lønnsnemndsbehandling mellom sykepleierne og NHO og endringslover til merverdiavgiftsloven og sjøloven. I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse 1. august 2010 av lov 15. mai 2009 nr. 28 om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 6 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service vedrørende opprettelse av tariffavtale i virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedrifthelsetjeneste. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 7 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) endrer loven slik at det blir vanskeligere å svindle med merverdiavgiften ved handel med klimakvoter. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). Loven vil ved ikrafttredelse oppheve lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker og endre lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer, panteloven, planteforedlerloven og matloven. Les forarbeidene fra forrige storting her og den nye proposisjonen her.
  • Lov nr. 9 om vergemål (vergemålsloven). Loven vil ved ikrafttredelse oppheve lov 28. november 1898 om Umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål og endre avtaleloven, Svalbardloven, arveloven, straffeprosessloven, finansavtaleloven og pasientrettighetsloven. Les forarbeidene fra forrige storting her og den nye proposisjonen her.
  • Lov nr. 10 om endringar i sjølova mv. Endringane vert gjort for at ein skal gå frå eit system med forskotsbetaling av gebyr til Skipsregistera og over til eit system med etterskotsbetaling. I tillegg får Statens Innkrevingssentral heimel til tvangsinnkrevjing av tvangsmulkt etter fritids- og småbåtlova og skipssikkerheitslova. Meisterbrevlova endrast slik at Statens Innkrevingssentral får heimel til å foreta tvungen innkrevjing av lovbrotsgebyret etter meisterbrevlova § 1. Les forarbeida her.