Statsråd 26. november 2010

I statsråd 26. november 2010 ble lov nr. 59 om endringar i folketrygdlova mv. sanksjonert. Endringane inneber presiseringar og justeringar i fire lover. Sjå statsrådslista her.

Lovtidend    26. november 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 26. november 2010 ble lov nr. 59 om endringar i folketrygdlova mv. sanksjonert. Endringane inneber presiseringar og justeringar i fire lover. Sjå statsrådslista her.

Del I i lova endrar lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), del II lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon), del III lov 11. desember 2009 nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til folketrygdlovens regelverk som følge av pensjonsreformen) og del IV lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven).

 Del I vert sett i kraft 1. januar 2011, med unnatak for endringane i folketrygdlova kapittel 20 som vert sett i kraft straks. Del II, III og IV vert òg sett i kraft straks. Les forarbeida til lova her.