Statsråd 26. september 2008

I statsråd 26. september 2008 ble lov nr. 78 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer sanksjonert. Endringsloven trer i kraft straks.

Lovtidend    26. september 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 26. september 2008 ble lov nr. 78 om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer sanksjonert. Endringsloven trer i kraft straks.

Lovendringene skal styrke det offentlige eierskapet i vannkraftsektoren. Endringene ble innført ved den provisoriske anordningen 10. august 2007 nr. 949 og er nå videreført i denne endringsloven.  
Endringene innebærer blant annet at:

  • Nye konsesjoner for erverv av eiendomsrett til vannfall kun kan gis til offentlige eiere.
  • Erverv av hjemfalte vannfall og kraftverk begrenses til offentlige aktører.
  • Adgangen til tilbakesalg/leie etter foregrepet hjemfall opphører.
  • Salg av mer enn 1/3 av offentlig eide vannfall og kraftverk til private forbys.

For offentlige eiere av vannkraftverk innebærer loven få endringer, heller ikke for private eiere av kraftverk med hjemfallsvilkår. En viktig forskjell er at muligheten for å oppnå en ny konsesjon for en periode på 50 år gjennom foregrepet hjemfall bortfaller. Det vil heller ikke være adgang for staten til å selge hjemfalte vannfall og kraftverk tilbake til tidligere eier eller til andre private aktører. Provisorisk anordning 10. august 2007 nr. 949 oppheves fra lovens ikrafttredelse. Les forarbeidene her.