Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 26. september 2014

I statsråd 26. september 2014 ble a-opplysningsloven, endringsloven til a-ordningen og resten av to endringslover til folketrygdloven og skatteloven satt i kraft, i tillegg ble det fastsatt statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging.

Lovtidend    26. september 2014    👤Knut Davidsen   

·          Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold trer i kraft 1. januar 2015, med unntak av § 12 a som trer i kraft straks. Denne loven innfører en felles innrapporteringsløsning, EDAG, for arbeidsgiveres innrapportering til Skatteetaten, NAV og SSB.

·          Lov 20. juni 2014 nr. 23 om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv (tilpasning til a-ordningen) trer i kraft 1. januar 2015, med unntak av del VI og folketrygdloven § 25-3 a som allerede er i kraft. Denne loven gjør blant annet tilpasninger til lov 22. juni 2012 nr. 43 – a-opplysningsloven, se over.

·          Lov 7. desember 2012 nr. 75 om endringer i folketrygdloven del I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

·          Lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov om skatt av formue og inntekt del V trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

·          Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 26. september 2014 nr. 1222 skal bidra til raskere og mer effektive planprosesser. Det forventes en sterk befolkningsvekst i og rundt de største byene. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vil veksten bli omlag 30 prosent fram mot 2030. Også i andre deler av landet er veksten størst i byene og i større tettsteder. Dette skaper et stort behov for nye boliger, samtidig som det fører til press på arealer og infrastruktur og gir utfordringer for klima, helse og miljø. Det er derfor nødvendig med en samordnet planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem i et langsiktig perspektiv. Planretningslinjene erstatter rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 20. august 1993 nr. 817.

Les statsrådslisten her.