Statsråd 27. april 2012

I statsråd 27. april 2012 ble lov nr. 22 om endringer i statsborgerloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    27. april 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 27. april 2012 ble lov nr. 22 om endringer i statsborgerloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 22 om endringer i statsborgerloven innfører blant annet

  • ny formulering av identitetskravet ved søknad om statsborgerskap,
  • presisering av søkerens opplysningsplikt,
  • nye regler for beregning av karenstid,
  • at flere typer tillatelser skal tas med i beregningen av oppholdstiden,
  • overgangsregler for adopterte barn,
  • mulighet for gjenerverv av norsk statsborgerskap for barn under 12 år av norske borgere,
  • endret skjæringstidspunkt for om søker skal behandles som barn under 18 år, dette endres fra vedtakstidspunktet til søknadstidspunktet,
  • unntak for barn under to år fra botidskravet og
  • begrepet” grunnleggende nasjonale interesser”, som erstatter begrepet ”rikets sikkerhet”.

Loven trer i kraft 1. januar 2013. Les forarbeidene her.