Statsråd 27. januar 2006

I statsråd 27. januar 2006 ble lov nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) sanksjonert.

Lovtidend    27. januar 2006    👤Knut Davidsen

Lovendringene legger til rette for økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsforhandling og konkurs. Dette vil føre til tids- og kostnadsbesparelse, slik at midlene i boene kan bli brukt mer effektivt. Kunngjøringer av konkurser skal nå skje i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Plikten til å kunngjøre i Norsk Lysingsblad blir opphevet. Lovendringene ble fremmet for det forrige Storting, og i henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke ble ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de ble overbrakt i, fremsettes på ny. Lovendringene ble fremmet i Ot.prp.nr.5 (2005-2006) , og er i samsvar med Ot.prp.nr. 108 (2004-2005). Følgende bestemmelser trer i kraft 1. februar 2006: Endringene i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandlinger og konkurs (konkursloven) § 6 første ledd første punktum, § 24 annet ledd, § 35 annet ledd, § 40 femte ledd, § 78, § 93 første ledd annet punktum, § 109 tredje ledd, § 136 tredje ledd, § 156 sjette ledd og § 156 a første og annet punktum.