Statsråd 27. januar 2012

I statsråd 27. januar 2012 ble ny arbeidstvistlov, ny lønnsnemndlov og endringer i energiloven og i enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    27. januar 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 27. januar 2012 ble ny arbeidstvistlov, ny lønnsnemndlov og endringer i energiloven og i enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 9 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) innfører ny lovstruktur som bedre avspeiler prosessen med inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Språket er modernisert, ord og uttrykk er gjort kjønnsnøytrale, tittelen riksmeklingsmann er erstattet med riksmekler. Videre er loven utformet teknologinøytralt, på samme måte som tvisteloven. Det er også gjennomført endringer på grunnlag av avtale- og rettspraksis. Tvistelovens regler blir gitt anvendelse for Arbeidsretten, med visse tilpasninger eller modifikasjoner. Ordningen med lokale arbeidsretter blir på grunn av at ordningen har liten praktisk betydning avviklet. Loven opphever lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister og endrer tjenestetvistloven og arbeidsmiljøloven. Loven trer i kraft 1. mars 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) etablerer Rikslønnsnemnda som frivillig voldgiftsorgan, og det er foretatt en omfattende språklig og teknisk modernisering av loven. Loven trer i kraft 1. mars 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover innebærer blant annet endringer i energiloven kapittel 9. Reglene om beredskap presiseres til også å gjelde for ekstraordinære situasjoner i fredstid som kan skade eller hindre produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi, i tillegg til krigssituasjoner. De enheter som loven omfatter, blir gitt en selvstendig plikt til å planlegge og gjennomføre beredskapstiltak, og til å innrette virksomheten slik at dette kan ivaretas. Lovens begrep «sikringstiltak» blir endret til «beredskapstiltak» og beredskapsmyndigheten blir gitt en generell hjemmel til å delegere myndighet til rettssubjekter utenfor forvaltningen innenfor rammen av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon. Les forarbeidene her.