Statsråd 27. juni 2008

I statsråd 27. juni 2008 ble det sanksjonert 24 lover, ny lov om individuell pensjonsordning og plandelen i ny plan- og bygningslov og 22 endringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    27. juni 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 27. juni 2008 ble det sanksjonert 24 lover, ny lov om individuell pensjonsordning og plandelen i ny plan- og bygningslov og 22 endringslover. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 49 om endringer i folketrygdloven.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 50 om endringer i folketrygdloven.
  Loven trer i kraft 1. juli 2008
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 51 om endringer i sameloven.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 52 om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende).
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 53 om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).
  Loven trer i kraft 1. januar 2009.
  Les forarbeidene til loven her.
 • Lov nr. 54 om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard.

 • Lov nr. 55 om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

 • Lov nr. 56 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 • Lov nr. 57 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

 • Lov nr. 58 om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

 • Lov nr. 59 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

 • Lov nr. 60 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og innekt (skatteloven).

 • Lov nr. 61 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
  Les forarbeidene til lov nr. 54 til nr. 61 her.

 • Lov nr. 62 om individuell pensjonsordning regulerer skattefavoriserte individuelle pensjonsordninger. Loven bygger på NOU 2007:17 Individuell pensjonsordning og ordningen skal gjelde for alle personer over 18 år. Etter loven gis det fradrag i skattepliktig inntekt for innbetaling på inntil 15 000 kroner per år til individuell pensjonsavtale. Pensjonsavtalen må tilfredsstille nærmere angitte vilkår. Vilkårene for slike avtaler er utarbeidet etter tilsvarende vilkår i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond).
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 64 om endring i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
  Les forarbeidene til loven her.
 • Lov nr. 65 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.
  Loven del III i kraft straks, resten av loven trer i kraft 1. januar 2009.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 66 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 67 om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister).
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 68 endringer i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 69 om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd).
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 70 om endringar i opplæringslova. Loven trer i kraft 1. august 2008.
  Les forarbeidene til loven her.

 • Lov nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) inneholder de delene av ny lov som er fremmet av Miljøverndaprtementet. Kommunal- og regionaldepartementets del av loven, byggesaksdelen, er behandlet i forarbeider her.
  Les forarbeidene til plandelen av loven her.

 • Lov nr. 72 om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven.
  Loven trer i kraft 1. juli 2008
  Les forarbeidene til loven her.