Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 27. mai 2016

I statsråd 27. mai 2016 ble ny skatteforvaltningslov, lov om informasjonstilgang for Barnelovutvalget og endringer i a-opplysningsloven, forvaltningsloven, sjøloven, kirkeloven og energiloven sanksjonert.

Lovtidend    27. mai 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 27. mai 2016 nr. 12 om endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) innebærer en utvidelse av etatens tilgang til opplysninger i a-ordningen. Arbeids- og velferdsetaten har i dag tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med forvaltning av folketrygden. Etaten får nå tilgang til opplysninger ved forvaltning av alle de lovfestede stønadsordningene som sorterer under Arbeids- og velferdsetaten, dvs. barnetrygd, kontantstøtte, supplerende stønad, bidragsforskott, lønnsgarantiordningen og avtalefestet pensjon, i tillegg til folketrygden. Videre gis tilgang til opplysninger i forbindelse med fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag etter barneloven, oppfostringsbidrag etter barnevernloven og ektefellebidrag etter ekteskapsloven. Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysninger i registeret i forbindelse med utredning og produksjon av styringsinformasjon. Endringene vil bidra til at offentlig forvaltning og arbeidsgivere kan oppnå større effektivitetsgevinster av a-ordningen. Les forarbeidene her.

Lov 27. mai 2016 nr. 13 om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget innebærer at offentlige tjenester gis adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til utvalget. Utvalget skal gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten er å vurdere om, og i så fall i hvilken grad og på hvilken måte det kan ha forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene, og gi anbefalinger om hvordan lignende tilfeller kan forebygges. Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte. Les forarbeidene her.

Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet samles i en lov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål. Slike regler er i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Den nye skatteforvaltningsloven skal øke tilgjengeligheten for brukerne gjennom et helhetlig, systematisk og oversiktlig regelverk, og innebærer at reglene harmoniseres og samordnes. Loven gir også enkelte materielle endringer i skatteforvaltningsregelverket. De viktigste er ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt mv., klageadgang på bindende forhåndsuttalelser, nye frister for endring av fastsetting og delvis nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt mv.). Loven opphever ligningsloven og endrer 38 andre lover. Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt ikrafttredelsesvedtaket om at loven skal tre i kraft 1. januar 2017. Les forarbeidende her.

Lov 27. mai 2016 nr. 15 om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) tilføyer to nye kapitler i loven som legger til rette for mer enhetlig behandling av saker om administrative sanksjoner innenfor betryggende rettslige rammer, med oppfyllelse av de krav til rettssikkerhet som følger av Grunnloven og internasjonale konvensjoner, i første rekke den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Les forarbeidene her.

Lov 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven og (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar) gjennomfører båtpassasjerrettsforordninga, i norsk rett. Samstundes vert vedtak i EØS-komitéen om innlemming av båtpassasjerrettsforodninga i EØS-avtala stadfesta. Føremålet med forordninga er å harmonisere rettane til båtpassasjerar innan EØS. Lova gjeld frå 1. juli 2016, men vedtaket er ikkje sendt til redaksjonen i Norsk Lovtidend. Les forarbeida her.

Lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) innebærer at Den norske kirke gis en rettslig selvstendig handleevne, slik de enkelte soknene har i dag. Det dannes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke, og arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige organene blir overført fra staten til kirken. Statens finansiering av de virksomhetene som overdras, opprettholdes gjennom rammetilskudd. Den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på kirkens område føres videre. Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt ikrafttredelsesvedtaket om at loven skal tre i kraft 1. juli 2016 og 1. januar 2017. Les forarbeidene her.

Lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) innebærer endringer på fire områder som gjelder nettvirksomhet. For det første krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. For det andre at transmisjonsnett, som høyeste nettnivå, defineres i energiloven, og at departementet i enkeltvedtak kan fastsette hvilke anlegg som inngår i det. For det tredje en hjemmel til å gi forskrift om konsesjonær etter energiloven som koordinerende operatør av distribusjonssystem. For det fjerde en hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra forvaltningslovens tidsfrister ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer. Loven trer i kraft 1. juli 2016, med unntak for del II § 1-3 tredje og sjette ledd, § 4-6 og § 4-7, som trer i kraft 1. januar 2021. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.