Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 27. mars 2015

I statsråd 27. mars 2015 ble lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) og lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) sanksjonert.

Lovtidend    27. mars 2015    👤Knut Davidsen

  • Lov 27. mars 2015 nr. 15 om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) tydeliggjør i lovteksten i § 222 a første ledd at besøksforbud kan nedlegges til beskyttelse ikke bare for bestemte personer, men også en nærmere avgrenset krets av personer. Påtalemyndigheten kan etter lovendringen i forbindelse med en fotballkamp forby en person å oppholde seg på og i umiddelbar nærhet av stadion og på bestemte skjenkesteder i en kommune de dagene en bestemt klubb spiller kamp. Endringen er en presisering som innebærer en lovfesting av allerede gjeldende rett. Les forarbeidene her.
     
  • Lov 27. mars 2015 nr. 16 om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) er et representantforslag. Ved lovendringen likestilles brudd på mordbrannparagrafen (§ 148) med andre av straffelovens bestemmelser med øvre strafferamme på 21 år, som i dag ikke har noen foreldelsesfrist. Les forarbeidene her.
      

Les statsrådslisten her.