Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 28. april 2017

I statsråd 28. april 2017 ble ny forskningsetikklov og endringer i tvisteloven,  plan- og bygningsloven, bustøttelova og offentleglova sanksjonert.

Lovtidend    28. april 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 28. april 2017 nr. 19 om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) innebærer at sikkerhet for sakskostnadsansvar ikke kan kreves fra saksøkere med bopel i en EØS-stat. Loven trer i kraft 1. juli 2017. Les forarbeidene her

Lov 28. april 2017 nr. 20 om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) skal bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker. Kommunen skal ha mulighet for å stanse behandlingen av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, dvs. tidligere i planprosessen enn i dag. Oppstartmøtets betydning skal styrkes ved at plikten til å føre referat fra møtet lovfestes. Referatet skal angi tydelige rammer for det videre planarbeidet og kommunen skal som hovedregel gjennomføre høring av private planforslag som ikke er stoppet i forbindelse med oppstartmøtet. Foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Videre gir endringene forenklinger i reglene om dispensasjon, og endringer som gjør at kommunen kan foreslå større planendringer uten at det gjennomføres full planbehandling. Det skal også bli enklere å oppheve planer som ikke er i samsvar med overordnet plan. Ordningen med sentral statlig godkjenning av regional planstrategi oppheves, og det gjøres forenklinger i reglene om rullering av regionalt handlingsprogram. Tiltakshavers rettsstilling i byggesaker blir styrket ved å begrense kommunens adgang til å kunne legge annet rettsgrunnlag til grunn for avgjørelsen av søknaden enn det som gjald ved fristens utløp. Loven trer i kraft 1. juli 2017. Les forarbeidene her.

Lov 28. april 2017 nr. 21 om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte) innebærer en mindre endring i bustøttelova § 10 første ledd bokstav d. Endringen klargjør hjemmelen for å kreve tilbakebetalt for mye utbetalt bostøtte. Klargjøringen av hjemmelen skjer på grunn av vedtatte endringer bustøtteforskrifta om hvilket inntektsgrunnlag som skal ligge til grunn for utregning av bostøtte. Loven trer i kraft 1. juni 2017. Les forarbeidene her.

Lov 28. april 2017 nr. 22 om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) inneber endring i nokre av føresegnene i offentleglova som regulerer tilgjengeleggjering av offentleg informasjon for vidarebruk. EU-direktivet 2013/37/EU om endring av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor (endringsdirektivet) skal leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon i kommersiell og ikkje-kommersiell verksemd. Tilgangen til og bruken av offentleg informasjon vert styrkja. Det vert og gjort endringar i reglane om når ein kan krevje betaling for tilgjengeleggjering av offentleg informasjon, og noko strengare krav til openheit om grunnlaget for slik betaling. I tillegg vert det innførd krav om at når informasjon blir tilgjengeliggjord for allmenta, skal dette skje i alle eksisterande format og språkversjonar, også i maskinleselege format. Del II i lova sier at "Lova tek til å gjelde 1. juli eller frå den tid Kongen fastset",  Kongen har fastsett at lova vert satt i kraft straks. Les forarbeida her.

Lov 28. april 2017 nr. 23 om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) skal styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom lovfesting av forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar. Hva som er god forskningsetikk blir ikke lovfestet, men systemet med faglig uavhengige etikkomiteer videreføres, og det nasjonale utvalget for gransking av redelighet i forskning som ble etablert i gjeldende forskningsetikklov vil bestå. Loven opphever lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning og endrer i tillegg universitets- og høyskoleloven og helseforskningsloven. Loven trer i kraft 1. mai 2017. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.