Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 28. februar 2014

I statsråd 28. februar 2014 ble lov nr. 2 om endringer i kjøpsloven og avtaleloven, lov nr. 3 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. og lov nr. 4 om endringer i lov om Innovasjon Norge sanksjonert.  

Lovtidend    7. mars 2014    👤Knut Davidsen


  • Lov nr. 2 om endringar i kjøpsloven og avtaleloven inneber at FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjeld som norsk lov. Ved at konvensjonen fullt ut blir gjennomført ved inkorporasjon, fell behovet for særreglane i kjøpslova bort, og dei blir oppheva. I avtalelova vert det føyd til ny § 9 a. Paragrafen inneheld regler om at § 1 til § 9 i lova ikkje gjeld kjøpsavtaler som vert omfatta av kapittel XV i kjøpslova. Les forarbeida her .

  • Lov nr. 3 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) endrer navnet til Kriminalomsorgsdirektoratet for å tydeliggjøre at forvaltningsorganet er et ordinært direktorat. Loven retter også opp noen inkurier i straffegjennomføringsloven § 16 og endrer tre andre lover. Les forarbeidene her .

  • Lov nr. 4 om endringer i lov om Innovasjon Norge endrer lovens formål i § 1 og gjør loven gjeldende for Svalbard. I tillegg kan Kongen fastsette særlige regler av hensyn til de stedlige forholdene. Svalbard er en del av Innovasjon Norges virkeområde, og det er derfor viktig at loven også gjelder der. Reglene om Innovasjon Norges lovpålagte taushetsplikt blir tydeliggjort og tilpasset dagens virksomhet i selskapet. Endringene muliggjør også flere unntak fra taushetsplikten ut fra hensynet til en rasjonell og praktisk drift av Innovasjon Norge. Les forarbeidene her.

     Les statsrådslisten her.