Statsråd 28. mai 2010

I statsråd 28. mai 2010 ble lov nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    28. mai 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 28. mai 2010 ble lov nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) skal regulere politiets, herunder Politiets sikkerhetstjenestes og påtalemyndighetens, behandling av opplysninger. Innsamling, vurdering, systematisering, lagring og utlevering av opplysninger er en vesentlig og nødvendig side ved moderne politiarbeid for å oppklare eller forebygge kriminalitet, men samtidig kan slik bruk gi uheldige personvernmessige konsekvenser. Loven oppfyller de internasjonale krav til personvern, og sikrer at personvernet ivaretas samtidig som politiet og påtalemyndigheten kan løse sine oppgaver på en effektiv måte. Samtidig ivaretar loven de særlige behov som gjør seg gjeldende ved politiets behandling av opplysninger, og gjør den til et bedre verktøy for politiet enn personopplysningsloven. Sentrale deler av loven er reglene om taushetsplikt og utlevering av opplysninger, som nå samles i samme lov, og at DNA- og fingeravtrykksregistrene flyttes fra straffeprosessloven til politiregisterloven. Les forarbeidene her (fra forrige sesjon) og her.