Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 28. mars 2014

I statsråd 28. mars 2014 ble lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. sanksjonert og det ble fastsatt endring i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og endringer i anskaffelsesforskriftene.

Lovtidend    28. mars 2014    👤Knut Davidsen

Lov 28. mars 2014 nr. 9 om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. endrer viltloven §§ 20 og 21. Endringene gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte, og omhandler bl.a. bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget vilt og ved åtejakt, samt bruk av motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl. Videre blir det i   naturmangfoldloven § 15 inntatt et forbud mot unødig jaging av viltlevende dyr. Et slikt forbud mot jaging fantes tidligere i viltloven, men bortfalt ved en inkurie da naturmangfoldloven ble vedtatt. Les forarbeidene her.  

Forskrift om endring i forskrift 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner mot Nord-Korea innfører blant annet nye forbud mot:  

  • handel med gull, edle metaller og diamanter med nord-koreanske myndigheter

  • overføring av nord-koreansk valuta til Nord-Koreas sentralbank

  • handel med statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner med nord-koreanske myndigheter mv.

  • at norske kreditt- og finansinstitusjoner innleder samarbeid med tilsvarende institusjoner i Nord-Korea eller driver virksomhet der, og mot at nord-koreanske kreditt- eller finansinstitusjoner driver virksomhet i Norge

  • adgang til havner for fartøyer, samt overflyvnings-, landings- og avgangsforbud for luftfartøy, når det er rimelig grunn til å anta at de kan ha produkter om bord som er forbudt i henhold til sanksjonene.

De økonomiske frystiltakene er utvidet til å gjelde flere personer, enheter og organer med tilknytning til Nord-Koreas programmer for masseødeleggelsesvåpen og ballistiske missiler.

I tillegg er det fastsatt endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (endring i § 2-2 andre ledd) og i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (§ 1-9 oppheves).

Les statsrådsliste her.