Statsråd 28. oktober 2005

I statsråd 28. oktober 2005 ble det fastsatt ikrafttredelse av lov 25. april 2003 nr. 24 om endring i rettergangslovgivningen mv. (elektronisk kommunikasjon med domstolene mv.) fra 28. oktober 2005 og fra 1. november 2005 endringene i straffeprosessloven § 456 og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 i lov 17. juni 2005 nr. 89.

Lovtidend    28. oktober 2005    👤Knut Davidsen   

Ikrafttredelsen av lov 25. april 2003 nr. 24 gjør det mulig for Justisdepartementet å starte opp et prosjekt for å få innført elektroniske dokumenter i tinglysing av fast eiendom. Dette skal skje i samarbeid med flere finansinstitusjoner, Norsk Eiendomsinformasjon AS og Statens Kartverk. Se pressemelding her.