Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 29. april 2016

I statsråd 29. april 2016 ble lov om granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star, endringer i straffeloven og endringer i statsborgerloven sanksjonert.

Lovtidend    29. april 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 29. april 2016 nr. 6 om granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star er vedtatt på grunnlag av Stortingsvedtak 12. mai 2015. Grunnlaget for loven er at en granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star må forutsettes å kunne innhente alle typer bevis som den mener er relevant for sitt mandat, herunder også vitneforklaringer. En granskingskommisjon har imidlertid ikke adgang til å kunne pålegge noen å avgi forklaring direkte for kommisjonen. På denne bakgrunn vedtas det en særlov med regler om vitneforklaringer med videre for denne kommisjonen. Loven trer i kraft straks, se loven s § 6. Les forarbeidene her.

 Lov 29. april 2016 nr. 7 om endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) utvider virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene slik at personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, skal kunne idømmes slik reaksjon. Utvidelsen omfatter både dom på overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd skal ha en maksimal varighet på tre år. Særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd skal i all hovedsak gjennomføres etter dagens regelverk om gjennomføring av særreaksjoner. I tillegg blir reglene i straffeprosessloven § 188 om bruk av varetektssurrogat og psykiskhelsevernloven § 5-3 endret. Les forarbeidene her.  

 Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) endrer statsborgerloven slik at det blir krav om norskkunnskaper og en bestått test i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. Prøven i samfunnskunnskap må bestås på norsk. De nye kravene skal gjelde personer mellom 18 og 67 år. Lovendringen innebærer også at personer mellom 18 og 67 år må gjennomføre 300 timer godkjent norskopplæring, dersom de ikke faller inn under reglene i introduksjonsloven. De som omfattes av introduksjonsloven, og er mellom 18 og 67 år, må gjennomføre den opplæringen de har rett eller plikt til etter loven for å få norsk statsborgerskap. For personer mellom 55 og 67 år er dette et nytt krav. Endringen gir også hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om kravene til å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap, også om unntak fra kravene. Loven trer i kraft straks, se lovens del II. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.