Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 29. august 2014

I statsråd 29. august 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven og lov om endringar i yrkestransportlova sanksjonert, i tillegg ble lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven satt i kraft fra 1. november 2014.

Lovtidend    29. august 2014    👤Knut Davidsen

·          Lov 29. august 2014 nr. 62 om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven skjerper  straffenivået for ulovlig innførsel og utførsel av avfall. Den nye strafferammen blir bøter eller fengsel i inntil 2 år. Forsøk blir også straffbart og foreldelsesfristen i slike saker forlenges fra 2 til 5 år, og politiet får adgang til å bruke tvangsmidler mot siktede i slike saker. I og med den utvidete strafferammen blir straffeprosessloven § 67 andre ledd bokstav d endret slik at politiet fortsetter som kompetent påtalemyndighet for ulovlig grensekryssende avfallstransport. Les forarbeidene her.

·          Lov 29. august 2014 nr. 63 om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) skal leggje til rette for ei harmonisering av busspassasjerrettar i EØS, og vere ei nasjonal tilpassing til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 om busspassasjerrettar og om endring av rådsforordning (EF) nr. 2006/2004. Departementet får heimel for å fastsetje forskrifter om gjennomføring av lovendringa. Les forarbeida her.

·          Lov 28. februar 2014 nr. 2 om endringar i kjøpsloven og avtaleloven inneber at FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjeld som norsk lov fra 1. november 2014.

Les statsrådslisten fra 29. august 2014 her.