Statsråd 29. juni 2007

I statsråd 29. juni 2007 ble det sanksjonert 55 lover. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    29. juni 2007    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 29. juni 2007 ble det sanksjonert 55 lover. Se statsrådslisten her.

Følgende lover ble sanksjonert:

 • Lov nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 42 om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 43 om endringer i introduksjonsloven. Loven trer i kraft 1. september 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 44 om Folketrygdfondet. Loven trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 45 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Loven trer i kraft 1. januar 2008, med unntak av endringen av merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd, som trer i kraft 1. juli 2007, mens endringene i samme lov § 21 trer i kraft 1. januar 2011. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 46 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt. Endringene under del III trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 48 om endringar i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). Loven trer i kraft 1. september 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 49 om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Endringen i del I trer i kraft 1. juli 2007, mens endringene under del II trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 50 om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 51 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Endringen under del I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 52 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 53 om endringar i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 54 om endring i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 55 om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 56 om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 57 om endring i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven). Loven trer i kraft 1. september 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 58 om endringar i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Endringen i del I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 59 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 60 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Endringene under del II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007. Endringen under del III trer i kraft straks. Endringen under del IV trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 61 om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 62 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 63 om endringar i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 64 om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. Endringene i del II trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 65 om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 66 om endring i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 67 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Endringene i del II trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 68 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Loven trer i kraft 1. september 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 69 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 70 om endring i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 71 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 72 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 73 om eiendomsmegling. Loven trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 74 om regulerte markeder (børsloven). Loven trer i kraft 1. november 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 1, 2, 3, 7, 8, 9, § 10-1 til § 10-17, § 10-19, § 10-20, kapittel 11, 12, 13, 14, § 15-1 første ledd, annet ledd første punktum, og fjerde ledd, § 15-2 første til sjette ledd og åttende ledd, § 15-3, § 15-5, § 15-6, § 15-7, § 15-9, kapittel 16, § 17-1 annet til fjerde ledd, § 17-2, § 17-3, § 18-1, § 18-2 første, fjerde og femte ledd, § 19-1 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 trer i kraft 1. november 2007.

  Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 4, 5, 6 og § 15-1 annet ledd annet punktum, tredje ledd, § 15-2 syvende ledd, § 15-4, § 15-8, § 17-1 første ledd, § 17-4, § 18-2 annet og tredje ledd og § 19-1 nr. 10 trer i kraft 1. januar 2008.

  Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-5 og § 5-6 gis med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 76 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 78 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 79 om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av Den europeiske patentkonvensjonen). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 82 om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 83 om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.). Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 85 om endring i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse). Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 86 om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 87 om registrering av innsamlinger. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 88 om register for frivillig virksomhet. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova). Loven trer i kraft 1. august 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Loven trer i kraft 1. august 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova. Opplæringsloven § 2-12, § 3-1, § 3-3, § 3-5, § 3-11, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 4-6, § 4-7, § 4A-3, § 9-6, § 15-2 og friskoleloven § 6-2, § 6A-8, § 7-1a trer i kraft 1. august 2007. Opplæringsloven § 4-8, § 12-3, § 12-4 trer i kraft 1. november 2007. Opplæringsloven § 13-3b og friskoleloven § 7-1b trer i kraft 1. juli 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 92 om endringar i friskolelova. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 93 m endringer i klimakvoteloven m.m. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. Del I og del VI trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 95 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). Loven trer i kraft straks. Se forarbeider her.