Statsråd 29. mai 2009

 I statsråd 29. mai 2009 ble lov nr. 29 om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen), lov nr. 30 om Husbanken og lov nr. 31 om endringer i kirkeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    29. mai 2009    👤Knut Davidsen   

 I statsråd 29. mai 2009 ble lov nr. 29 om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen), lov nr. 30 om Husbanken og lov nr. 31 om endringer i kirkeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 29 om endringer i skatteloven (rederiskatteordningen) medfører med virkning fra og med inntektsåret 2007 endelig fritak for skatt på overskudd fra skipsfartsvirksomhet, jf. Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 3. Omleggingen av rederiskatteordningen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og som en forutsetning for denne beslutningen la ESA til grunn at det skulle gjøres enkelte endringer i rederiskatteordningen, og dette er bakgrunnen for endringene som er blitt vedtatt. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 30 om Husbanken er ei fullmaktslov som gjev det formelle grunnlaget for styring og organisering av Husbanken. Lova endrar ikkje dei politiske oppgåvene som er lagde til Husbanken. Husbanken skal gjennomføre den politikken regjeringa fastset og som mellom anna vert vedteken i dei årlege statsbudsjetta. Dei økonomiske verkemidla som Husbanken rår over skal framleis ha si rettslege forankring i forskrifter. Lova opphever ved ikraftsetjing lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank. Lova vert sett i kraft 1. januar 2010. Les forarbeida her.
     
  • Lov nr. 31 om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke gir Kirkemøtet hjemmel til å gi regler, som skal godkjennes av departementet, for forsøk på valg av Kirkemøtet og bispedømmerådene. Det tas sikte på at de aktuelle forsøkene med nye valgordninger blir gjennomført under de kirkelige valgene i 2009. Lovendringen trer i kraft straks. Les forarbeidene her.