Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 29. mai 2015

I statsråd 29. mai 2015 ble endringslov til straffeloven (opphevelse av blasfemiparagrafen) og endringslov til brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (om utgangsstoffer for eksplosiver mv.) sanksjonert.

Lovtidend    29. mai 2015    👤Knut Davidsen

Lov 29. mai 2015 nr. 35 om endring i Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) opphever lovens § 142  som omhandler blasfemi. Denne paragrafen har ikke har blitt brukt på over 100 år, og den oppheves for å sende et signal om at religioner ikke skal være fritatt for en konstruktiv og kritisk dialog. Den nye straffeloven fra 2005, som ventes å bli satt i kraft 1. oktober 2015, inneholder ikke noe eget straffebud mot blasfemi. Les forarbeidene her.

Lov 29. mai 2015 nr. 36 om endringer  i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) legger til rette for gjennomføring av EU forordning 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver. Forordningen er en del av EUs handlingsplan mot terror. Endringene i brann- og eksplosjonsvernloven skal sørge for at utgangsstoffer for eksplosiver ikke kommer på avveie eller havner i urette hender og innebærer hjemmel for å forby privatpersoners innføring, besittelse og bruk av utgangsstoffer. Strafferammen blir hevet gjennom en forskuttert ikrafttredelse av straffeloven 2005. Tolloven endres for å gi en videre adgang til å utveksle taushetsbelagt informasjon mellom tollmyndighetene,  politi- og påtalemyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg er det enkelte andre endringer i brann- og eksplosjonsvernloven som ikke har sammenheng med forordningen. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.