Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 29. november 2013

I statsråd 29. november 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i  straffeloven og straffegjennomføringsloven.

Lovtidend    29. november 2013    👤Knut Davidsen   

Lov 24. juni 2011 nr. 35 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales) endrer Almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10 § 26 og lov om gjennomføring av straff m.v. § 10 og tilføyer ny § 16 a. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Bøtetjeneste er et alternativ til fengsel. Ordningen går ut på at botlagte som ikke evner å betale boten, i stedet for å sone den subsidiære fengselsstraffen kan velge å gjøre opp for seg ved bøtetjeneste. Den botlagte får dermed en mulighet til å velge samfunnsnyttig tjeneste i stedet for fengsel.

Det vil bli iverksatt et pilotprosjekt om innføring av bøtetjeneste i Troms fylke fra 1. januar 2014. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker med denne prøveordningen å innhente erfaringer og innføring av bøtetjeneste for hele landet  vil skje fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Les statsrådslisten her.