Statsråd 2. desember 2011

I statsråd 2. desember 2011 ble lov nr. 46 om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    2. desember 2011    👤Knut Davidsen

I statsråd 2. desember 2011 ble lov nr. 46 om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 

Endringene innebærer at loven får korttittelen sivilombudsmannsloven, henvisningen til Odelstinget i § 4 første ledd bokstav a fjernes, § 7 annet ledd oppheves. Som følge av Sivilombudsmannens utvidede innsynsrett er det i § 9 annet ledd tatt inn en presisering av at taushetsplikten for ombudsmannen og hans personale også gjelder informasjon som er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. Endringene trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene her.