Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 2. desember 2016

I statsråd 2. desember 2016 ble endringslover til skattebetalingsloven, ligningsloven, burettslagslova og energiloven sanksjonert.

Lovtidend    2. desember 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 2. desember 2016 nr. 84 om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) innebærer utsatt betaling i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat kalenderåret før inntektsåret. For selskap i konsern er det et tilleggsvilkår at også konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet. Les forarbeidene her.

Lov 2. desember 2016 nr. 85 om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) innebærer at store flernasjonale konsern får plikt til å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene. Rapporteringsplikten skal som hovedregel påhvile morselskapet i konsernet og andre foretak i konsernet enn morselskapet kan også få rapporteringsplikt. Land-for-land-rapporten skal inneholde opplysninger om fordeling av inntekter og skatt mv. i de landene der konsernet har foretak. Rapporten skal i tillegg inneholde en skjematisk beskrivelse av den økonomiske aktiviteten i hvert foretak i konsernet og i hvilket land foretaket er hjemmehørende eller etablert. Les forarbeidene her.

Lov 2. desember 2016 nr. 86 om endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) inneber ei endring av reglane om legalpanterett i burettslagslova og eigarseksjonslova. Burettslag og eigarseksjonssameige har legalpanterett for ubetalte krav som spring ut av lagsforholdet og sameigeforholdet. Lovendringa presiserer rekkjevidda av panteretten, og klargjer at panteretten også omfattar krav på felleskostnader som skulle vore betalte etter at det har kome inn krav til myndigheitene om tvangsdekning. I tillegg vert to inkuriar, éin i husbanklova og éin i inndelingslova, retta. Les forarbeida her.

Lov 2. desember 2016 nr. 87 om endringer i energiloven (utenlandskonsesjon) innebærer blant annet endring i § 4-2 første ledd ved at konsesjon for å eie eller drive utenlandsforbindelser kan gis til andre aktører enn den systemansvarlige eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Paragrafens tidligere tredje ledd blir opphevet, og fjerde ledd blir nytt tredje ledd, endringen innebærer en forenkling vurdering for mindre utenlandsforbindelser i grenseområder. Les forarbeidene her. Loven trer i kraft 1. januar 2017.

Les statsrådslisten her.