Statsråd 30. juni 2006

I statsråd 30. juni 2006 ble det sanksjonert  25 lover,  2 nye lover og 23 endringslover.  Se kunngjøringene i Norsk Lovtidend her.

Lovtidend    30. juni 2006    👤Knut Davidsen   

 • Lov 30. juni 2006 nr. 36 om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.). Loven trer i kraft 1. september 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 37 om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m). Endringane i § 38a, § 38b og § 42 trer i kraft straks, § 27 første ledd bokstav j i utlendingsloven trer i kraft 13. oktober 2006. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 38 om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover. Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk). Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 40 om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning). Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 41 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Lova tek til å gjelde frå 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 42 om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig namn på Troms fylke, norsk og samisk). Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 43 om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Lova trer i kraft straks. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 44 om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisinkonvensjonen). Loven trer i kraft 1. september 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 45 om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven m.v. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 46 om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler). Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 47 om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 48 om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr. 10 mv. (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 49 om endringer i straffeloven 22. mai 1902 nr 10 og utleveringsloven (gjennomføring av FN-konvensjonen mot korrupsjon). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven). Loven trer i kraft 18. august 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 51 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)(organisering av rettshjelpsvirksomhet). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 52 om endringar i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Lova trer i kraft 1. juli 2006. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 53 om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.). Lova trer i kraft straks med unnatak av endringa i straffeprosesslova § 102 som trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her .

 • Lov 30. juni 2006 nr. 54 om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Lova trer i kraft 1. juli 2006. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 55 om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven). Lova trer i kraft straks. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 57 om endringar i opplæringslova. Lova trer i kraft 1. januar 2007. Les førearbeid her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 58 om endringer i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF). Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 59 om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven). Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov 30. juni 2006 nr. 60 om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) i somme andre lover. Lova trer i kraft 1. juli 2006. Les førearbeid her.