Statsråd 30. mars 2007

I statsråd 30. mars 2007 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 20. februar 2007. Det ble også sanksjonert én lov om endring i riksrettslovene. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    30. mars 2007    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 30. mars 2007 ble det fremmet til kunngjøring to grunnlovsbestemmelser som ble vedtatt av Stortinget 20. februar 2007. Det ble også sanksjonert én lov om endring i riksrettslovene. Se statsrådslisten her.

Den første grunnlovsbestemmelsen, som endrer Grunnloven § 20, § 30, § 86 og § 87 og tilføyer nye § 15 og § 82, innfører ny riksrettsordning. Etter den tidligere ordningen bestod Riksretten av dommere fra Høyesterett og medlemmene i Lagtinget. Høyesterettsdommere skal fortsatt inngå i Riksretten, men lagtingsmedlemmene er nå erstattet av et riksrettsutvalg – legdommere som velges av Stortinget for en periode på 6 år. Møtende stortingsrepresentanter skal ikke lenger være medlemmer av Riksretten, da denne nå skal bestå av 11 medlemmer, derav 5 dommere fra Høyesterett og 6 medlemmer valgt av Stortinget. Høyesterettsjustitiarius er Riksrettens president. Stortinget i plenum har erstattet Odelstinget som påtalemyndighet i riksrettssaker. Grunnloven § 20 er endret slik at det skal være adgang til å benåde en som domfelles av Riksretten dersom Stortinget gir sitt samtykke.

I tillegg er sentrale parlamentariske prinsipper som regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget og plikt til å søke avskjed etter mistillitsvotum, blitt grunnlovsfestet ved tilføyelse av ny § 15. Grunnlovsendringene trådte i kraft 20. februar 2007. Les forarbeidene her.

Den andre grunnlovsbestemmelsen, som endrer Grunnloven § 17, § 49, § 73, § 74, § 76, § 77 og § 78, avvikler Odelstinget og Lagtinget. I dag behandles lovforslag av Odelstinget og Lagtinget, mens i den nye ordningen må lovforslag behandles to ganger av Stortinget i plenum. Et lovforslag stanses hvis det blir forkastet ved første gangs behandling, mens det blir vedtatt hvis det samme lovforslaget aksepteres to ganger, på følgende møter, og med minst 3 dagers mellomrom. Hvis lovforslaget ikke blir akseptert fullt ut ved andre gangs behandling, må det behandles en tredje gang. Det forkastes hvis Stortinget ikke ved tredje gangs behandling vedtar den lovtekst som vant frem andre gang saken var oppe i plenum. Grunnlovsendringene trer først i kraft 1. oktober 2009. Les forarbeidene her.

Lov nr. 13 om endringer i lov 5. februar 1932 nr. 1 om straff for handlinger som påtales ved riksrett og lov 5. februar 1932 nr. 2 om rettergangsmåten i riksrettssaker følger opp endringene i Grunnloven om innføring av ny riksrettsordning. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.