Statsråd 30. mars 2012

I statsråd 30. mars 2012 ble lov nr. 14 om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    30. mars 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 30. mars 2012 ble lov nr. 14 om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 14 om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven har bakgrunn i terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Svært mange av de som er berørt av angrepet vil ha krav på erstatning og oppreisning. For å sikre en tilfredsstillende behandling av kravene i forvaltningsapparatet, og for unngå at reglene slår urimelig ut, er det gjennomført enkelte tilpasninger og endringer i voldsoffererstatningsloven. Endringene gir hjemmel til å fastsette forskrift om bruk av muntlige konferanser ved behandling av søknader om voldsoffererstatning, innebærer en utvidelse av personkretsen etter voldsoffererstatningsloven § 1 og hever den øvre grensen for voldsoffererstatning fra dagens 40 G til 60 G. Denne øvre grensen skal kunne fravikes i særlige tilfeller. Endringene i straffeprosessloven legger til rette for at de fornærmede og etterlatte skal kunne gjøre bruk av rettighetene loven gir dem, selv om antallet aktører i en straffesak er svært høyt. Retten kan beslutte at de fornærmede og etterlatte skal kunne overvære rettsmøtet ved bruk av fjernmøte (videokonferanseteknikk) eller ved at de mottar lyd- og bildeoverføring fra rettslokalet på nærmere angitt sted («streaming»). I tillegg kan det oppnevnes en eller flere koordinerende bistandsadvokater i saker hvor dette på grunn av antall aktører med krav på bistandsadvokat anses hensiktsmessig. Endringene skal gjelde generelt. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.