Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 30. oktober 2015

I statsråd 30. oktober 2015 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6, ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 og lov 22. mai 2015 nr. 32 og endringer i to forskrifter i justissektoren og i tre forskrifter i helsesektoren.

Lovtidend    30. oktober 2015    👤Knut Davidsen   

- Lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff), endringene trer i kraft straks og gjelder del IX med unntak av § 37 femte ledd siste setning og § 40 nytt tiende ledd.

- Lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m), endringene trer i kraft 1. november 2015.

- Lov 22. mai 2015 nr. 32 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg), endringene trer i kraft 1. november 2015.

- Forskrift 30. oktober 2015 nr. 1239 om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten

- Forskrift 30. oktober 2015 nr. 1234 om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff

- Forskrift 30. oktober 2015 nr. 1236 om endring av forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten § 9, endringene trer i kraft 1. november 2015.

- Forskrift 30. oktober 2015 nr. 1237 om endring av forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) § 1-2, § 1-5 første ledd første punktum og § 3-3 første ledd første punktum fra endringene trer i kraft 1. november 2015.

- Forskrift 30. oktober 2015 nr. 1238 om endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1640 om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) §§ 6 og 7 endringene trer i kraft 1. november 2015.

Det ble også vedtatt ikrafttredelse av lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper med ikrafttredelse straks, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt resolusjonen, så denne ikrafttredelsen har ikke kommet med i dagens kunngjøring. Loven vil ikke bli ajourført før ikrafttredelsen er kunngjort. 

Les statsrådslisten her.