Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 30. september 2016

I statsråd 30. september 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) samt nærmere regler ved sammenslåingen av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke.

Lovtidend    30. september 2016    👤Dag T. Hoelseth

I lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) del I skal § 62 annet til syvende ledd, § 90, § 100 og § 100a tre i kraft 1. oktober 2016. I statsråd 26. august 2016 ble det for øvrig vedtatt at også endringen i utlendingsloven § 28 skal tre i kraft 1. oktober 2016. Les forarbeidene til loven her. Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding i anledning dagens statsrådsvedtak kan du lese her

Ved kgl.res. 20. november 2015 nr. 1331, jf. kgl.res. 22. januar 2016 nr. 45, ble antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12. Som følge av disse endringene i politidistriktene (Nærpolitireformen) ble det i dag fastsatt en justering av distriktsgrensene for statsadvokatembetene. Videre ble Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 57 annet ledd til å fastsette stedet for embetskontoret i forbindelse med grensejusteringen delegert til Justis- og beredskapsdepartementet. Se pressemelding her

Det ble også vedtatt en lokal forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. Dermed slår departementet i dagens pressemelding fast at de siste formalitetene er på plass og at alt er klart for det nye fylket fra 1. januar 2018. 

Vi skulle gjerne også ha kunngjort forskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land i dag, men redaksjonen har ennå ikke mottatt resolusjonen.