Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 31. mars 2017

I statsråd 31. mars 2017 ble det sanksjonert endringer i arbeidsmiljøloven, barnelova, tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven m.m.

Lovtidend    31. mars 2017    👤Dag T. Hoelseth

Lov 31. mars 2017 nr. 12 om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) gjennomfører håndhevingsdirektivet (direktiv 2014/67/EU) i norsk rett. Lovendringen skal bidra til en styrket og mer effektiv innsats mot arbeidslivskriminalitet. Håndhevingsdirektivet skal sikre at utsendte arbeidstakere får den beskyttelsen de har krav på etter utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF). Lovendringen innebærer nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Les forarbeidene her

Loven trer ifølge «Offisielt frå statsrådet 31. mars 2017» i kraft 1. juli 2017. Lovtidend-redaksjonen har ikke fått dette vedtaket tilsendt for kunngjøring. 

Lov 31. mars 2017 nr. 13 om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) innebærer at foreldrene likestilles som omsorgspersoner. Lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Alle foreldre vil som utgangspunkt ha felles foreldreansvar, og det må meldes fra om foreldrene ønsker en annen ordning. Ordlyden i loven endres slik at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale. Det er et mål at foreldre og barn er enige når barnet skal flytte. Dagens ordning for flytting med barnet blir forsterket ved at det innføres meklingsplikt hvis foreldrene er uenige. Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder. Videre presiseres det i loven at ny sak kan reises dersom bostedsforelderen flytter med barnet uten at begge foreldrene er enige om flyttingen. Reglene om tvangsbot klargjøres og forenkles, og innkrevingen effektiviseres ved at ansvaret flyttes fra namsmannen til Statens innkrevingssentral (SI). Lovendringen inneholder også nye regler om oppnevning av mekler mv. som er tilpasset de særegne forhold som gjør seg gjeldende i saker om tvangsfullbyrdelse. Les forarbeidene her. Ikrafttredelse av loven blir vedtatt senere. 

Lov 31. mars 2017 nr. 14 om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) åpner for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso, og gjøre bestemmelsene om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale. Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing. Loven inneholder også oppretting av inkurier i straffeprosessloven, tvangsfullbyrdelsesloven og utlendingsloven. I tillegg er det gjort endringer i to endringslover. Les forarbeidene her

Ved kgl.res. 31. mars 2017 nr. 414 ble det vedtatt ikrafttredelse av lov 31. mars 2017 nr. 14 om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) fra 18. april 2017. Fra samme dag ble lov 20. juni 2014 nr. 45 om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) også iverksatt, med visse unntak. Det ble samtidig vedtatt overgangsbestemmelser til loven. 

Ifølge «Offisielt frå statsrådet 31. mars 2017» ble det også vedtatt ikraftsetting av lov 17. desember 2010 nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) del I § 33 nr. 1 annet ledd fra 31. mars 2017. Lovtidend-redaksjonen har ikke mottatt vedtaket for kunngjøring, så ajourføringen av loven må utestå til senere.

Det ble også vedtatt delt ikraftsetting av lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger). Loven trer i kraft fra 1. april 2017 med unntak av unntak av § 21a, kapittel 5, § 30, § 30a, § 32 første ledd, § 34a til § 34d, § 35 annet ledd, § 37a, § 38 tredje ledd, § 40a og § 43. Kapittel 5 og § 30, § 30a første og fjerde ledd og § 43 trer i kraft 1. juli 2017. Forskrift om overgangsregler til loven ble også fastsatt. 

I tillegg ble det også vedtatt overføring av forvaltningsansvaret for undersøkelse og utnyttelse av mineralforekomster på kontinentalsokkelen fra Nærings- og fiskeridepartementet til Olje- og energidepartementet med virkning fra 1. april 2017. Se nærmere informasjon om dette her

Les den fullstendige statsrådslisten her.