Statsråd 3. april 2009

I statsråd 3. april 2009 ble lov nr. 17 om endringer i lov om helsetjenesten i kommunene og lov nr. 18 om endringer i tobakksskadeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    3. april 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 3. april 2009 ble lov nr. 17 om endringer i lov om helsetjenesten i kommunene og lov nr. 18 om endringer i tobakksskadeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 17 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern) gir hjemmel til å innføre en inspeksjonsordning for virksomheter med innretninger som utgjør en større risiko for negativ helsepåvirkning. Slike inspeksjonsordninger vil komme i tillegg til virksomhetenes plikt til helsemessig tilfredsstillende drift. Kommunen vil fortsatt føre tilsyn og ha myndig­heten til å gi eventuelle pålegg som retting, granskning, stansing og tvangsmulkt. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 18 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader gir et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder. Siktemålet med forbudet er å begrense reklameeffekten av oppstilling av slike varer, for på den måten å bidra til redusert tobakksbruk og reduserte helseskader. Les forarbeidene her.