Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 3. juni 2016

I statsråd 3. juni 2016 ble endringslover til folketrygdloven og vegtrafikkloven sanksjonert.

Lovtidend    3. juni 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 3. juni 2016 nr. 19 om endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) endrar folketrygdlova § 11-6. Etter denne føresegna er det eit vilkår for rett til arbeidsavklaringspengar at medlemmen får aktiv behandling eller deltek på eit arbeidsretta tiltak. Deler av den lovendringa som tok til å gjelde frå 1. januar 2013, jf. lov 19. oktober 2012 nr. 68 vert reversert. Endringa inneber at ordlyden vert endra frå «får aktiv» behandling til «har behov for» aktiv behandling og ordlyden «deltar på» eit arbeidsretta tiltak til vert endra til «har behov for» arbeidsretta tiltak. Trygderetten vil dermed igjen få høve til å overprøve alle vurderingane som Arbeids- og velferdsetaten gjer etter folketrygdlova kapittel 11, også med heimel i folketrygdlova § 11-6, slik lovgjevar la til grunn då ordninga blei innført. Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikkje moteke vedtaket om at lova vert sett i kraft 1. juli 2016. Les forarbeida her.

Lov 3. juni 2016 nr. 20 om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) gir lovhjemmel for å opprette lavutslippssoner i kommuner med høy lokal luftforurensning. Lovendringen er et resultat av et representantforslag, spørsmålet ble tatt opp i Stortinget flere ganger i 2014 og det har samtidig pågått en prosess for EFTA-domstolen etter at ESA 17. desember 2014 besluttet å stevne Norge for brudd på grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.