Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 3. mars 2017

I statsråd 3. mars 2017 ble endringslov til helseberedskapsloven, folkehelseloven og smittevernloven sanksjonert.

Lovtidend    3. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 3. mars 2017 nr. 8 om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) gir hjemmel til å opprette helseregistre i en beredskapssituasjon. Bakgrunnen for lovendringen er at helsemyndighetene i flere situasjoner har erfart at det kan være behov for å samle inn og systematisere informasjon om pasienter. Dette for å få oversikt over omfang, årsakssammenhenger og sykdomsutvikling som kan ligge til grunn for tiltak. Beredskapsregistre skal kunne etableres av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å gi oversikt og kunnskap om utbredelse, årsakssammenhenger og konsekvenser ved miljøhendelser, ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til eksponering for helseskadelige miljøfaktorer og ved andre kriser og beredskapssituasjoner. Det skal også kunne etableres registre for å ivareta internasjonale rapporteringsplikter og administrative oppgaver i en beredskapssituasjon. I tillegg  inneholder loven endringer i folkehelseloven og smittevernloven som innfører varslingsplikter for etater, virksomheter og personell utenfor helse- og omsorgstjenesten ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse. Loven trådte i kraft straks. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.