Statsråd 3. november 2006

I statsråd 3. november 2006 ble det fremmet to odelstingsproposisjoner - Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon) og  Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).

Lovtidend    3. november 2006    👤Knut Davidsen

I ot.prp. nr. 5 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon) blir det foreslått å lovfeste dagens praksis om rett til fødselspenger ved tidlig stebarnsadopsjon, samt enkelte mindre tekniske endringer. I tillegg foreslås enkelte opprettinger i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

I ot.prp. nr. 4 (2006-2007) Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) foreslås det å endre innsynsloven for å gjøre det enklere å rette opp opplysninger i egen saksmappe arkivert hos overvåkingspolitiet (nå Politiets sikkerhetstjeneste). Endringen vil gjøre det mulig for alle som har fått innsyn i sin saksmappe til å gi sin versjon av saksforholdet. Dette vil styrke personvernet og den enkeltes rettssikkerhet. Endringene i loven skjer som følge av at det ønskes å skape et mest mulig helhetlig bilde av de opplysninger som befinner seg i sakens dokumenter. Forslaget til lovendringen går ut på at den registrerte får adgang til å gi supplerende opplysninger. Hensikten er å hindre at påståtte urikte opplysninger blir stående uimotsagt.